Tải bản đầy đủ

một số giải pháp thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1: HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP : NHỮNG
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
1. Khái niệm về vốn.
2. Phân loại vốn.
3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp.
3.1. Điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp.
3.2. Cơ sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3.3. Cơ sở cho việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
4. Các phƣơng thức huy động vốn.
4.1. Huy động vốn chủ sở hữu
4.1.1. Vốn góp ban đầu.
4.1.2. Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia.
4.1.3. Phát hành cổ phiếu mới.
4.2. Huy động vốn nợ.
4.2.1. Tín dụng thƣơng mại.
4.2.2. Tín dụng thuê mua.
4.2.3. Tín dụng ngân hàng.

4.2.4. Phát hành trái phiếu.


CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM
1. Thực trạng về vốn và các phƣơng thức huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam.
1.1. Thực trạng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam.
1.2. Thực trạng việc huy động từ vốn nợ của doanh nghiệp.
1.2.1. Thực trạng về tín dụng thƣơng mại.
1.2.2. Thực trạng về tín dụng ngân hàng.
1.2.3. Thực trạng về Tín dụng thuê mua.
1.2.4. Huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu công ty.
2. Những thành tựu đạt đƣợc.
3. Những tồn tại và nguyên nhân.
CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM ĐẾN 2020.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×