Tải bản đầy đủ

báo cáo thực tập tại ngân hàng techcombank

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK VÀ CHI NHÁNH
TECHCOMBANK HAI BÀ TRƯNG
1. Giới thiệu về ngân hàng Techcombank
2.Giới thiệu về chi nhánh Techcombank Hai Bà Trưng
2.1.Quá trình hình thành và phát triển
2.2. Cơ cấu tổ chức của techcombank Hai Bà Trưng
2.3. Bộ máy quản lý điều hành Chi nhánh.
2.4.Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong năm 2007 – 2009
3.1. Huy động vốn
3.2.Hoạt động tín dụng
3.3.Hoạt động kinh doanh đối ngoại – Tài trợ thương mại
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG
TECHCOMBANK HAI BÀ TRƯNG
1. Tình hình đầu tư phát triển của chi nhánh
1.1.Đầu tư cho tài sản cố định
1.2Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực

1.3 Công tác phát triển các dịch vụ ngân hàng
2.Công tác thẩm định dự án đầu tư


2.1. Quy trình thẩm định
2.2. Phương pháp thẩm định
2.3. Nội dung thẩm định
2.4. Đánh giá công tác thẩm định tại ngân hàng Techcombank HBT
3.Công tác quản lý rủi ro
3.1. Phương pháp quản lý rủi ro
3.2. Nội dung quản lý rủi ro
4.Những tồn tại trong hoạt động đầu tư của chi nhánh
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2010 VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TECHCOMBANK HAI BÀ TRƯNG
1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2010 của Techcombank Hai Bà Trưng
2.Giải pháp hoàn thiện các hoạt động của Techcombank Hai Bà Trưng
KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×