Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Câu 1: [2D2-5-1] (THPT Ninh Giang – Hải Dương – Lần 2 – Năm 2018) Tập nghiệm S

1
của bất phương trình  
2
A. S   ;3 .

x2  4 x

 8 là:

B. S  1;   .

C. S   ;1   3;   . D. S  1;3 .
Lời giải
Chọn C

1
Ta

 

2
 x  1 x  3 .

x2  4 x

1
8  
2

x2  4 x

3

1
    x 2  4 x  3  x 2  4 x  3  0
2

Vậy S   ;1   3;   .
Câu 2: [2D2-5-1] (SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN NĂM 2018) Bất phương trình 3x  2  9 x 1008

có nghiệm là
B. x  2018 .

A. x  1010 .
x  2018 .

C. x  2018 .

D.

Lời giải
Chọn B
Ta có 3x  2  9 x 1008  x  2  2 x  2016  x  2018 .
Câu 3: [2D2-5-1](THPT LƯƠNG TÀI - BẮC NINH - LẦN 2 - 2017 - 2018 - BTN) Giải bất

3
phương trình  
4
A. T   2; 2 .


x2  4

 1 ta được tập nghiệm T . Tìm T .
B. T   2;   .
D. T   ; 2   2;  

C. T   ; 2 .
Lời giải
Chọn A
x2  4

3
 1  x 2  4  0  x   2; 2
Bất phương trình  
4
 
Vậy tập nghiệm T   2; 2 .
Câu 4: [2D2-5-1]

(CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Số nghiệm thực

của phương trình 2
A. 3 .

x

 22 x là
C. 2 .

B. 1 .
Lời giải

Chọn B

D. 0 .


Ta có : 2

x

 x  0
 22  x  
 x  1.
 x  2  x

Câu 5: [2D2-5-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Bất phương

trình 2x  4 có tập nghiệm là :
A. T   2;   .

C. T   ; 2  .

B. T   0; 2  .

D. T   .

Lời giải
Chọn A
2 x  4  2 x  22  x  2 .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là : T   2;   .

Câu 6: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm

 1 
S của bất phương trình 5x  2   
 25 

A. S   ; 2  .

xB. S   ;1 .

C. S  1;   .

D.

S   2;   .
Lời giải
Chọn D

5

x2

 1 
 
 25 

x

 5x  2   5   2  x .
2x

Câu 7: [2D2-5-1] Tìm tập nghiệm S của phương trình 2 x 1  8

A. S  1 .

B. S  1 .

C. S  4 .

D. S  2

.
Lời giải
Chọn D
Ta có 2 x 1  8  2 x 1  23  x  1  3  x  2 .
Câu 8: [2D2-5-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần 1 - 2017 - 2018)Tập nghiệm của bất
phương trình 22 x  2 x 4 là
A.  0; 4  .
B.  ; 4  .
C.  0;16  .
D.  4;  
.
Lời giải


Chọn B.
Ta có 22 x  2 x  4  2 x  x  4  x  4 .
Câu 9: [2D2-5-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần 1 - 2017 - 2018) Số nghiệm của phương

trình 22 x

2

5 x 3

 1 là:

A. 3 .

B. 2 .

C. 0 .

D. 1 .

Lời giải
Chọn B
Ta có 2

2 x 2 5 x 3

1 2 
0

2 x 2 5 x  3

x  1
0 
3 .
x 
2


Câu 10: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - QB - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tập

hợp nghiệm của bất phương trình 2x  26 x là
2

A.  2;  

D.  2;3

C.  3; 2 

B.  ; 3
Lời giải

Chọn C

2x  26 x  x 2  6  x  x 2  x  6  0  3  x  2 .
2

Vậy tập nghiệm bất phương trình là  3; 2  .

x
Câu 11: [2D2-5-1] [THPT NGUYỄN DU] Giải bất phương trình: 2 

A. x  2 .

B. x  2 .

C. x  2 .

1
4

D. x  1

Lời giải
Chọn B
x 2
Câu 12: [2D2-5-1] Nghiệm của bất phương trình 3 

A. x  4 .

1

9

B. x  0 .

C. x  0 .
Lời giải.

Chọn A
3x  2 

1
 3x  2  32  x  2  2  x  4 .
9

D. x  4 .


 1 

 25 

x 1

Câu 13: [2D2-5-1] [2D2-5-2] [THPT TRẦN PHÚ] Nghiệm của phương trình 

 125x


A. 

2
.
5

1
C.  .
8

B. 4 .

D. 1 .

Lời giải.
Chọn A
 1 
Ta có  
 25 

x 1

2
 125x  52 x 1  53 x  2  x  1  3x  x   .
5

2
Vậy phương trình có nghiệm là x   .
5

Câu 13 dạng đưa về cùng cơ số.
Câu 14:

[2D2-5-1][THPT CHUYÊN BẾN TRE]Tìm nghiệm của phương trình
4  22 x 1  5  0 .
x 1

A. x  log 4

10
.
9

B. x  ln

10
.
9

10

C. x  4 9 .

D. x 

10
.
9

Lời giải.
Chọn A
1
10
10
 x  log 4 .
Ta có 4 x 1  22 x 1  5  0  4.4 x  .4 x  5  4 x 
2
9
9
2 x 10
 6.3x 4  2  0 1 . Nếu đặt t  3x 5  t  0  thì 1
Câu 15: [2D2-5-1] Cho phương trình 3

trở thành phương trình nào ?
A. 9t 2  6t  2  0.

B. t 2  2t  2  0.

C. t 2  18t  2  0.

D.

9t 2  2t  2  0.
Lời giải.
Chọn B
32 x10  6.3x4  2  0  32 x5  2.3x5  2  0

Vậy khi đặt t  3x 5  t  0  thì 1 trở thành phương trình t 2  2t  2  0.
Câu 16: [2D2-5-1] [THPT QUANG TRUNG] Phương trình: 64.9x  84.12 x  27.16 x  0 có

nghiệm là:


A. x  1; x  2

C. x 

B. Vô nghiệm

9
3
;x 
16
4

D.

x  1; x  2
Câu 17: [2D2-5-1] [THPT TRIỆU SƠN 2] Trong các phương trình sau đây phương trình nào

có nghiệm?
2
3

1

C.

2

B.  3 x  3   x  4  5  0 .

A. x  5  0 .

1
2

D. 2 x  3  0 .

4x  8  2  0 .

x 1
3 2 x
Câu 18: [2D2-5-1] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Giải phương trình 4  8
.

A. x 

11
.
8

B. x 

4
.
3

1
C. x  .
8

D. x 

8
.
11

Lời giải
Chọn A

11
22 x 512
 6 x  28 x  2048  28 x  211  8x  11  x  .
8
4
2

Ta có: 4 x 1  83 2 x 

Cách khác:
Ta có: 4 x 1  83 2 x   x  1 log 2 4   3  2 x  log 2 8  2x  2  9  6x  8x  11

x

11
.
8

Câu 19: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Giải

phương trình 2 x
A. x  0 , x  3 .

2

3 x

 1.

B. x  1 , x  3.

C. x  1 , x  2.

D.

x 0,

x  3.
Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có 2x

2

3 x

 1  2x

2

3 x

x  0
 20  x 2  3 x  0  
.
 x  3

Câu 20: [2D2-5-1] (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Số nghiệm
của phương trình 22 x
A. 2 .

2

7 x 5

 1 là:
B. 1 .

C. Vô số nghiệm.
Lời giải

Chọn A

D. 0 .


2 x 2 7 x 5

Ta có 2

x  1
.
 1  2x  7x  5  0  
x  5
2

2

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
3 6 x
 1.
Câu 21: [2D2-5-1] [Sở GD&ĐT Bình Phước - 2017] Tìm nghiệm của phương trình 2

.
1
A. x  .
3
x  2.

C. x 

B. x  3 .

1
.
2

D.

Lời giải
Chọn C
1
Ta có 236 x  1  3  6 x  0  x  . .
2
x
Câu 22: [2D2-5-1] [THPT chuyên Lương Thế Vinh - 2017] Phương trình 8  4 có nghiệm

là.
A. x  2 .
x

B. x 

2
.
3

1
C. x   .
2

D.

1
.
2

Lời giải
Chọn B
Ta có: 8 x  4  x  log8 4  x  log 23 2 2 

2
.
3

2x
Câu 23: [2D2-5-1] [THPT An Lão lần 2 - 2017] Tìm tập nghiệm S của phương trình 5

.
 1
A. S  0;  .
 2
S .

B. S  0; 2 .

 1
C. S  1;   .
 2

2

x

5

D.

Lời giải
Chọn C
1
Phương trình đã cho tương đương với 2 x 2  x  1  2 x 2  x  1  0  x  1  x   .
2
x1
Câu 24: [2D2-5-1] [Minh Họa Lần 2 - 2017] Tìm nghiệm của phương trình 3  27 .

A. x  10 .
x  3.

C. x  9 .

B. x  4 .

D.

Lời giải
Chọn B
Ta có 3x 1  27  3x 1  33  x  1  3  x  4 .
Câu 25: [2D2-5-1] [CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP] Số nghiệm của phương trình 2x2 2 x1  1

là:
A. 2 .

B. 0 .

C. 1 .

D. 4 .


Lời giải
Chọn C
Ta có 2 x2  2 x 1  1  20  x 2  2 x  1  0  x  1 .

Câu 26: [2D2-5-1] [TTGDTX Cam Lâm - Khánh Hòa] Mệnh đề nào sau đây là đúng?
4

A.

2 1

2 1
6

C. 2 2

2

2 2

.

3

B. 3 3 3

2 .

D. 5

3

3 4 3 .

3

3

4

5

3

Lời giải
Chọn D
Ta có 5

1 nên 5

3

3

3

4

5

3

3

4 (luôn đúng).

Câu 27: [2D2-5-1] [THPT NGÔ QUYỀN - 2017] Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

log3 1  x   log3  2 x  3 .

 2

B. S    ;   .
 3


 2 
A. S    ;1 .
 3 

2

C. S   ;   .
3


D.

S  1;   .
Lời giải
Chọn A
x  1
1  x  0
2

Bất phương trình tương đương với 

2    x  1.
3
x
1  x  2 x  3

3

1

Câu 28: [2D2-5-1] [THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG - 2017] Phương trình 3 x  4 có

nghiệm là.
A. x  log 4 3 .

B. x  log 3 2 .

C. x  log 2 3 .

D.

x  log 3 4 .
Lời giải
Chọn A
1

Ta có 3 x  4 

1
 log 3 4  x  log 4 3 .
x
2 x 10

Câu 29: [2D2-5-1] [THPT AN LÃO LẦN 2 - 2017] Cho phương trình 3

 6.3x 4  2  0 1

x 5
. Nếu đặt t  3  t  0  thì 1 trở thành phương trình nào?

A. t 2  2t  2  0 .
9t 2  6t  2  0 .

B. t 2  18t  2  0 .

C. 9t 2  2t  2  0 .

D.


Lời giải
Chọn A
32 x10  6.3x4  2  0  32 x5  2.3x5  2  0 .

Vậy khi đặt t  3x 5  t  0  thì 1 trở thành phương trình t 2  2t  2  0 .

Câu 30: [2D2-5-1] [CHUYÊN ĐH VINH – L4 - 2017] Cho các số thực x  0, y  0 thỏa

mãn 2 x  3 y . Mệnh đề nào say đây sai?
x
B.  log 2 3 .
y

A. xy  0 .

C. 4  6 .
x

y

1
y

1

D. 2  3 x

.
Lời giải
Chọn C
Ta có 2  3  x  log 2 3  y log 2 3 . Vậy
x

y

y

o

Xét đáp án A, ta thấy x. y  y log 2 3. y  y log 2 3  0 . Vậy đáp án A
đúng.

o

Xét đáp án B, ta có

o

Ở đáp án C, ta có 4x  4 y log2 3  2log2 9  9 y  6 y với mọi y
đáp án sai.

2

x y log 2 3

 log 2 3 , nên B là đáp án đúng.
y
y
y

1
x

o Cuối cùng, 3  3

1
y log 2 3

1

 3y

.log3 2

0 . Vậy C là

1

 2 y nên đáp án D đúng.

x
Câu 31: [2D2-5-1] Cho số thực dương a và a  1 thỏa a  2 . Khẳng định nào sau đây là

đúng?
A. Bất phương trình tương đương với x  log a 2 .
B. Với 0  a  1, nghiệm của bất phương trình là x  log a 2 .
C. Tập nghiệm của bất phương trình là .
D. Bất phương trình tương đương với x  log a 2 .
Lời giải
Chọn B
Câu 32: [2D2-5-1] Cho hai số thực a , b với 1  a  b . Khẳng định nào sau đây là đúng:
x

A. log 2016 2017  1 .

 2017 
B. 
 1  x  0.
 2016 


x

 2016 
C. 
 1  x  0.
 2017 

D. log 2017 2016  1 .
Lời giải

Chọn C
x

 2016 

  1  x  log 2016 1  0 .
 2017 
2017
Câu 33: [2D2-5-1] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho f  x   x.e3 x .

Tập nghiệm của bất phương trình f   x   0 là

 1
A.  0;  .
 3
1

 ;  .
3


1

C.  ;    .
3


B.  0;1 .

D.

Lời giải
Chọn D
Ta có f   x   e3 x  3x.e3 x  1  3x  e3 x .
1
f   x   0  1  3x  e3 x  0  x  .
3

1

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  ;  .
3

Câu 34: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN 1 - 2017 - 2018) Tập nghiệm

của bất phương trình 5 x

2

x

 25 là:

B.  ;1   2;   .

A.  2;   .

C.  1; 2  .

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có 5 x

2

x

 25  x 2  x  2  1  x  2  x   1; 2  .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là S   1; 2  .
Câu 35: [2D2-5-1] (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tập

nghiệm của bất phương trình 32 x1  27 là:

1

A.  ;   .
2

.

1

C.  ;   .
3


B.  3;   .

Lời giải
Chọn D

D.  2;  


Ta có: 32 x 1  27  2 x  1  3  x  2 .
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:  2;   .
Câu 36: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Tìm tập

nghiệm S của phương trình 4
A. S  1;1 .

x

1
2

 5.2x  2  0 .

B. S  1 .

C. S  1 .

D.

S   1;1 .
Lời giải
Chọn A

Ta có 4

x

1
2

2x  2
x  1

 5.2x  2  0  2.22 x  5.2 x  2  0   x 1
 x  1.
 2   21


2

Vậy tập nghiệm của phương trình S  1;1 .
Câu 37: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm

S của bất phương trình 5
A. S   ; 2  .

x2

 1 
 
 25 

xB. S   ;1 .

C. S  1;   .

D.

S   2;   .
Lời giải
Chọn D

5

x2

 1 
 
 25 

x

 5x  2   5   2  x .
2x

Câu 38: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần 1 - 2017 - 2018 BTN) Tập nghiệm của bất phương trình 32 x  3x 6 là:
A.  0;64  .
B.  ;6  .
C.  6;   .
D.  0;6  .
Lời giải
Chọn C
Ta có 32 x  3x 6  2x  x  6  x  6 .
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  6;   .


Câu 39: [2D2-5-1] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Phương

trình 2 x1  8 có nghiệm là
A. x  4 .

C. x  3 .

B. x  1 .

D. x  2 .

Lời giải
Chọn A
Ta có 2 x 1  8  x  1  3  x  4 .
Câu 40: [2D2-5-1] (THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Tập

nghiệm của bất phương trình 4 x  2 x8 là
A. 8;   .

B.  ;8 .

C.  0;8 .

D.  8;  

.
Lời giải
Chọn D
4 x  2 x8  2 2 x  2 x8  2x  x  8  x  8 .

Câu 41: [2D2-5-1] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Phương trình
42 x 4  16 có nghiệm là:
A. x  4 .
B. x  2 .
C. x  3 .
D. x  1 .
Hướng dẫn giải
Chọn C
42 x 4  16  42  2x  4  2  x  3 .

Câu 42: [2D2-5-1] (THPT Kinh Môn 2 - Hải Dương - 2018 - BTN) Số nghiệm của phương
trình 2 x

2

x

 1 là

A. 0 .

B. 3 .

C. 1 .

D. 2 .

Lời giải
Chọn D
Ta có: 2 x

2

x

 1  2x

2

x

x  0
 20  x 2  x  0  
.
x  1

Vậy phương trình có 2 nghiệm.
Câu 43: [2D2-5-1] (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Cho phương trình
25x 1  26.5x  1  0 . Đặt t  5 x , t  0 thì phương trình trở thành
A. t 2  26t  1  0 .
B. 25t 2  26t  0 .
C. 25t 2  26t  1  0 . D.
t 2  26t  0 .


Lời giải
Chọn C
Ta có 25x 1  26.5x  1  0  25.52 x  26.5 x  1  0 .
Vậy nếu đặt t  5 x , t  0 thì phương trình trên trở thành 25t 2  26t  1  0 .
Câu 44: [2D2-5-1]

(TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN 2 - 2018) Tập nghiệm

của bất phương trình 2 x  2 là
A.  0; 1 .
B.  ; 1 .

C.  R 

D.

1;    .
Lời giải
Chọn A
ĐKXĐ: x  0 .
BPT 2
0; 1 .

x

 2  x  1  x  1 , kết hợp điều kiện ta được tập nghiệm của BPT là

Câu 45: [2D2-5-1]

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Nghiệm của
phương trình 22 x  2 x 2018 bằng
A. 1008

B. 2017

C. 1009

D. 2018

Lời giải
Chọn D
Phương trình tương đương với 2x  x  2018  x  2018 .
Câu 46: [2D2-5-1]

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Nghiệm của
phương trình 22 x  2 x 2018 bằng
A. 1008

B. 2017

C. 1009

D. 2018

Lời giải
Chọn D
Phương trình tương đương với 2x  x  2018  x  2018 .
(THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Tìm tập nghiệm
S của bát phương trình 4 x  2 x1

Câu 47: [2D2-5-1]

A. S  1;  

B. S   ;1

S   ;  
Lời giải

C. S   0;1

D.


Chọn B
Ta có 4 x  2 x1  2 x  2  x  1 .
Câu 48: [2D2-5-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Tìm tập
nghiệm D của bất phương trình 9 x  3x 4 .
A. D   0;6 
B. D   ; 4 
C. D   0; 4 
D.

D   4;  
Lời giải
Chọn B
Ta có: 9 x  3x 4  2x  x  4  x  4 . Vậy D   ; 4  .
(THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Phương trình

Câu 49: [2D2-5-1]

22 x

2

5 x  4

 4 có tổng tất cả các nghiệm bằng
B. 1

A. 1

C.

5
2

D. 

5
2

Lời giải
Chọn D

Ta có: 2

2 x2  5 x  4

 x  2
.
 4  2 x  5x  4  2  2 x  5x  2  0  
x   1

2
2

2

5
Vậy tổng tất cả các nghiệm bằng  .
2
Câu 50: [2D2-5-1] [THPT Đô Lương 4 - Nghệ An - 2018 - BTN] Nghiệm của bất phương
trình 32 x 1  33 x là:
A. x  

2
3

B. x 

2
3

C. x 

2
3

D. x 

3
2

Lời giải
Chọn C
32 x 1  33 x  2 x  1  3  x  3 x  2  x 

2
.
3

Câu 51: [2D2-5-1] [Sở GD và ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Xét bất phương

trình 52 x  3.5x 2  32  0 . Nếu đặt t  5 x thì bất phương trình trở thành bất phương
trình nào sau đây?
A. t 2  3t  32  0 .
t 2  75t  32  0 .

B. t 2  16t  32  0 .
Lời giải

C. t 2  6t  32  0 .

D.


Chọn D
52 x  3.5x 2  32  0  52 x  3.52.5x  32  0  52 x  75.5 x  32  0 .

Nếu đặt t  5 x  0 thì bất phương trình trở thành bất phương trình t 2  75t  32  0
.
Câu 52: [2D2-5-1] (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Cho phương trình

4x

2

2 x

 2x

2

 2 x 3

 3  0 . Khi đặt t  2 x

A. t 2  8t  3  0 .
4t  3  0 .

2

2 x

, ta được phương trình nào dưới đây ?
C. t 2  2t  3  0 .

B. 2t 2  3  0 .

D.

Lời giải
Chọn A
Phương trình 4 x

2

2 x

Kho đó, đặt t  2 x

2

 2x

2 x

2

 2 x 3 3  0  2x

2

2 x2

 23.2 x

2

2 x

3  0.

, ta được phương trình t 2  8t  3  0 .

Câu 53: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Bất phương

1
trình  
2

x2  4 x

A. 4 .1
có tập nghiệm là S   a; b  , khi đó b  a là ?
32

B. 2 .

C. 6 .

D. 8 .

Lời giải
Chọn C
1
Bất phương trình tương đương  
2

x2  4 x

5

1
    x 2  4 x  5  5  x  1 .
2

Vậy S   5;1  b  a  6 .
Câu 54: [2D2-5-1] (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Tìm nghiệm

của phương trình 52018 x  252018 .
A. x  log 5 2 .

B. x  2 .

C. x 

1
.
2

D.

x  log 5 2018 .

Lời giải
Chọn B
52018 x  252018  52018 x  52.2018  2018 x  2.2018  x  2 .
Câu 55: [2D2-5-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Phương
trình 32 x 1  28.3x  9  0 có hai nghiệm là x1 , x2  x1  x2  Tính giá trị T  x1  2 x2


A. T  3 .

B. T  0 .

C. T  4 .

D. T  5 .

Lời giải
Chọn D
Ta có 32 x 1  28.3x  9  0  3.  3x 2

3x  9
x  2
.
 28.3x  0  0   x 1  
3 
x  1


3

Vậy T  x1  2 x2 1  2.2  5 .
Câu 56: [2D2-5-1] (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - 2017 - 2018 - BTN) Trong các phương

trình sau, phương trình nào VÔ NGHIỆM?
A. 4 x  4  0.
B. 9 x  1  0.

C. log3  x  1  1.

D.

log  x  2   2.
Lời giải
Chọn B
Vì 9 x  1  1, x 

 Phương trình 9 x  1  0 vô nghiệm.

Câu 57: [2D2-5-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần 2 - 2018 - BTN) Nghiệm của
bất phương trình 32 x 1  33 x là
3
2
2
2
A. x  
B. x 
C. x 
D. x 
2
3
3
3
Lời giải
Chọn C
32 x 1  33 x  33 x 2  1  3x  2  0  x 

2
.
3

(THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Số nghiệm của
phương trình 9 x  2.3x1  7  0 là

Câu 58: [2D2-5-1]

A. 1

B. 4

C. 2
Lời giải

Chọn A

9  2.3
x

x 1

3 x  1
 7  0  3  6.3  7  0   x
 x  0.
3  7  VN 
2x

x

D. 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×