Tải bản đầy đủ

HÀM SỐ LŨY THỪA

Câu 1: [2D2-2-4] [BTN 164 - 2017] Giá trị nhỏ nhất của hàm số:

y  x 3  2 1  x 3  1  x 3  2 1  x 3  1 là:

B. 1 .

A. 0 .

C. 2 .

D. 3 .

Lời giải

Chọn Cy  x3  2 1  x3  1  x3  2 1  x3  1

y 
2

x3  1  1 x3  1  1

2 y

x3  1  1 

x3  1  1 .

Điều kiện để hàm số xác định x  1.
Ta có y  x3  1  1 
- Nếu 1  x  0 thì
- Nếu x  0 thì

x3  1  1 .
x3  1  1  0 x3  1  1  1  x3  1  y  2 .

x3  1  1  0  y  2 x 2  1  2 .

Vậy: y  2, x  1, y  2  x  0 .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×