Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN


2


Câu 1: [1D1-2-4] Phương trình tan x  tan  x    tan  x 
3
3


phương trình.

A. cot x  3 .

B. cot 3x  3 .


  3 3 tương đương với


C. tan x  3 .


D.

tan 3 x  3 .
Lời giải
Chọn D


cos x  0

 

Điều kiện: cos  x    0
3
 
 
2 
cos  x 
0
3 
 
sin  2 x   
sin x
sin x
2sin 2 x
pt 

3 3 

3 3
 
2 
cos x
cos x

 
cos  x   cos  x 
cos  2 x     cos  

3
3 
3
sin x
4sin 2 x
sin x  2sin x cos 2 x  4sin 2 x cos x


3 3 
3 3
cos x 1  2 cos 2 x
cos x 1  2 cos 2 x 


sin x  sin 3 x  sin x  2sin 3 x  2sin x
 3 3  3 tan 3 x  3 3  tan 3 x  3
cos x  cos x  cos 3 x

Câu 2: [1D1-2-4] Phương trình 2cot 2 x  3cot 3x  tan2 x có nghiệm là:
A. x  k


3

.

B. x  k .

C. x  k 2 .

D.nghiệm.
Lời giải
Chọn D
Điều kiện của phương trình sin 2 x  0,sin 3x  0,cos2 x  0 .
Phương trình tương đương 2cot 2 x  tan2 x  3cot 3x

sin 2 x  0
cos 2 x sin 2 x
cos3x 
2

3
cos 2 x  0
sin 2 x cos 2 x
sin 3x 
sin 3x  0


2 cos2 2 x  sin 2 2 x
cos 3x
1  3cos 4 x
cos 3 x
3

3
sin 2 x.cos 2 x
sin 3x
sin 4 x
sin 3x

 sin 3x  3sin 3x cos4 x  3cos3x sin 4 x  sin 3x  3sin x
 3sin x  4sin3 x  3sin x  sin x  0

 x  k ( loại do sin2 x  0 )


Vậy phương trình vô nghiệm.
(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Phương trình

Câu 3: [1D1-2-4]

x

2

 3 x  2 .sin   4 x 2  2 x   0 có bao nhiêu nghiệm thực?

A. 13

C. 17

B. 5

D. 15

Lời giải
Chọn D

Phương trình

  x 2  3x  2  0

2
 x2  3x  2.sin  4 x2  2 x  0    x  3x  2  0

2
 sin   4 x  2 x   0x  1
 x  2

1  x  2
 *
 2
 4 x  2 x  k
Ta có hàm số y  4 x 2  2 x luôn đồng biến 1; 2  và y 1  6 , y  2   20 .
Có k 

để phương trình * có nghiệm  k 7;8;9;

;19 và ứng với mỗi k

phương trình * có 1 nghiệm khác nhau và khác nghiệm 1; 2 . Vậy phương trình
có 15 nghiệm thực.
(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Phương

Câu 4: [1D1-2-4]
trình

x

2

 3 x  2 .sin   4 x 2  2 x   0 có bao nhiêu nghiệm thực?

A. 13

C. 17

B. 5

D. 15

Lời giải
Chọn D

Phương trình

  x 2  3x  2  0

2
 x2  3x  2.sin  4 x2  2 x  0    x  3x  2  0

2
 sin   4 x  2 x   0x  1
 x  2

1  x  2
 *
 2
4
x

2
x

k



Ta có hàm số y  4 x 2  2 x luôn đồng biến 1; 2  và y 1  6 , y  2   20 .
Có k 

để phương trình * có nghiệm  k 7;8;9;

;19 và ứng với mỗi k

phương trình * có 1 nghiệm khác nhau và khác nghiệm 1; 2 . Vậy phương trình
có 15 nghiệm thực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×