Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ PT VÀ BPT QUY VỀ BẬC 2

x  1  4 x  13  3x  12 là:

Câu 1: [0D4-8-1] Nghiệm của phương trình:
B. x  –1 .

A. x 1 .

D. x –4.

C. x 4 .
Lời giải

Chọn B
Điều kiện xác định x  1 nên loại D.
Thử các giá trị A, B, C thấy x  –1 là nghiệm của phương trình đã cho.
Câu 2: [0D4-8-1] Phương trình:

x 2  x  4  x 2  x  1  2 x 2  2 x  9 có các nghiệm là:
B. x  2; x  3 .

A. x  –2; x 1 .


C. x  –1; x  0 .

D.

x  –3; x  4 .
Lời giải
Chọn C
Tập xác định

, đặt t  x 2  x  1 ; t  0

PT đã cho trở thành

t  1
t  3  t  2t  7  t  t  3  2  
t  4

x  0
Kết hợp điều kiện thấy t  1  x 2  x  1  1  
.
 x  1
Câu 3: [0D4-8-1] Tập nghiệm của phương trình:
A. 1; 2 .

3  x  x 2  2  x  x 2  1 là:

B. 0; 1 .

C.

1 3
.
2

D.

1 5
.
2Lời giải
Chọn D
Điều kiện: 1  x  2
Ta có

3  x  x2  2  x  x2  1  3  x  x2  1  2  x  x2  2 2  x  x2

 2  x  x2  2  x  x2  2  0
x

1 5
.
2

 2  x  x2  1

 x2  x 1  0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×