Tải bản đầy đủ

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Câu 1: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  1  0 là:
B.  1;   .

A. 1;  .

C.  1;1 .

D.

 ; 1  1;   .
Lời giải
Chọn D

 x  1
Cách 1: Ta có x 2  1  0   x  1 x  1  0  
( chọn D)
x  1
Cách 2 : Casio.
Câu 2: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  9 là:
B.  ; 3 .


A.  –3;3 .

C.  ;3 .

D.

 ; 3   3;   .
Lời giải
Chọn A
Ta có x 2  9  x  3  3  x  3 ( chọn A).
Câu 3: [0D4-7-1] Tìm tập xác định của hàm số y  2 x 2  5 x  2 .

1

A. D   ;  .
2


1

1 
C.  ;   [2; ) . D.  ; 2  .
2

2 

B. [2;  ) .
Lời giải

Chọn C
Hàm

y  2 x2  5x  2

số

xác

định


khichỉ

khi

1

2 x 2  5 x  2  0  x   ;    2;   .
2


Câu 4: [0D4-7-1] Tập xác định của hàm số y
A. D
C. D

x2

x

5 là:

B. D

5;1 .
; 5

4x

1;

5;1 .

D. D

.

; 5

Lời giải
Chọn C
Điều kiện xác định: x 2

4x

5

0

x

5

x

1

1;

.


Tập xác định: D

; 5

1;

.

Câu 5: [0D4-7-1] Điều kiện của phương trình x  2 

1
4  3x
là:

x 1
x2
B. x  2 và x 

A. x  2 và x  1 .
C. x  2, x  1 và x 

4
.
3

4
.
3

D. x  2 và x  1 .
Lời giải

Chọn C

x 
x  2  0Điều kiện xác định của phương trình là 4  3x  0  x 
x  1  0


x 

2
4
.
3
1

Câu 6: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình 1  2 x  2 x  5 x  1  0 là:

5

B. S   1;  .
2


1

A. S   1;  .
2

1 5


C. S   1;    ;   .
2 2D. S   1;   .
Lời giải

Chọn C
Bất phương trình   2 x  1 2 x  5 x  1  0

1 5


Lập bảng xét dấu dễ dàng ta được S   1;    ;   .
2 2


Câu 7: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  4 x  4  0 là:
A.  2;   .

B.

.

C.

\ 2 .

D.

\ 2 .

D.

\ 3 .

Lời giải
Chọn C
x 2  4 x  4  0   x  2   0  x  2  0  x  2 .
2

Tập nghiệm của bất phương trình là

\ 2 .

Câu 8: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  6 x  9  0 là:
A.  3;   .

B.

.

C.
Lời giải

\ 3 .


Chọn D
x 2  6 x  9  0   x  3  0  x  3  0  x  3 .
2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

\ 3 .

Câu 9: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  6 x  9  0 là:
A.  3;   .

B.

.

C.

\ 3 .

D.

\ 3 .

D.

\ 1 .

D.

\ 1 .

Lời giải
Chọn C
x 2  6 x  9  0   x  3  0  x  3  0  x  3 .
2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

\ 3 .

Câu 10: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  1  0 là:
A. 1;  .

B.

.

C.

\ 1 .

Lời giải
Chọn D
x 2  2 x  1  0   x  1  0  x  1  0  x  1.
2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

\ 1 .

Câu 11: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  2 x  1  0 là:
A. 1;  .

B.

.

C.

\ 1 .

Lời giải
Chọn D
x 2  2 x  1  0   x  1  0  x  1  0  x  1 .
2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

\ 1 .

Câu 12: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  1  0 là:
A. 1;  .

B.  1;   .

C.  1;1 .

 ; 1  1;   .
Lời giải
Chọn D
x 2  1  0  x  1 hoặc x  1 .
Vậy tập nghiểm của bất phương trình là :  ; 1  1;   .
Câu 13: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  1  0 là:
A. R .


1  5   1  5
;   .
 ;
  
2   2B.

D.


 1  5 1  5 
C. 
;
 .
2
2

 D. ; 1  5  1  5;  .
Lời giải

Chọn B

x2  x  1  0  x 

1  5
1  5
hoặc x 
.
2
21  5   1  5
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  ;
;   .
  
2   2Câu 14: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  4 x  4  0 là:
A.  2;   .

B.

.

C.

\ 2 .

D.

\ 2 .

D.

.

Lời giải
Chọn D
x2  4 x  4  0   x  2  0  x  2 .
2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

\ 2 .

Câu 15: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x2  4 2 x  8  0 là:

A. ; 2 2 .

B.

 

\ 2 2 .

C.  .

Lời giải
Chọn Cx2  4 2 x  8  0  x  2 22

 0  x  .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  .
Câu 16: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  x  6  0 là:
A.  ; 3   2;   . B.  3; 2  .

C.  2;3 .

D.

 ; 2    3;   .
Lời giải
Chọn C
x 2  x  6  0  2  x  3 .
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  2;3 .
Câu 17: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x 2  9 là:
A.  –3;3 .

B.  ; 3 .

 ; 3   3;   .
Lời giải
Chọn A
x 2  9  x 2  9  0  3  x  3 .

C.  ;3 .

D.


Câu 18: [0D4-7-1] Tập nghiệm củabất phương trình x2  6 2 x  18  0 là:B. 3 2;  .

Lời giải

A. 3 2;  .

C.  .

D.

Chọn Dx 2  6 2 x  18  x  3 22

 0, x 

a 1 0


Cách khác : Ta có  /
  3 22

.

 18  0

 x 2  6 2 x  18  0, x 

Câu 19: [0D4-7-1] Tập nghiệm của bất phương trình x2 
A.

B.  2; 3  .2; 3 .

 3;  2  .Lời giải
Chọn D
x2 

3 2 x 6 0 3  x  2 ..3  2 x  6  0 là:

C.  3; 2 .

D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×