Tải bản đầy đủ

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

Câu 1: [0D4-4-1] Cho nhị thức bậc nhất f  x   23x  20 . Khẳng định nào sau đây đúng?
.

20 

B. f  x   0 với x   ;  .
23 


5
C. f  x   0 với x   .
2

 20

D. f  x   0 với x   ;  
 23


A. f  x   0 với x 


Lời giải
Chọn D
23 x  20  0  x 

Câu

2:

[0D4-4-1]

20
.
23

Với

x

thuộc

tập

hợp

nào

f  x   x  x  6   5  2 x  10  x  x  8  luôn dương?
A.  .

B.

dưới

C.  ;5 .

.

đây

thìđa

thức

D.  5;  

.
Lời giải
Chọn A

x  x  6   5  2 x  10  x  x  8   0  0 x  5 vô nghiệm.
Vậy x.

Câu 3: [0D4-4-1] Bất phương trình x  1  x  1 có nghiệm là
A.  ;   .

C. 1;   .

B. 1 .

.
Lời giải
Chọn A
Sử dụng tính chất a  a, a 

để nhanh chóng có đáp số.

D.  ;0 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×