Tải bản đầy đủ

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VỀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

Câu 1: [0D4-3-4] Với giá trị nào của a thì hai bất phương trình sau đây tương đương?

 a  1 x  a  3  0 (1)
 a  1 x  a  2  0 (2).
A. a  1 .
1  a  1.

C. a  1 .

B. a  5 .

D.

Lời giải
Chọn B
TH1. a 1  0  a  1thì

1  2  0

( đúng x ). Tập nghiệm của bất phương trình T1 


 2  2 x  1  0  x  

.

1
 1

. Tập nghiệm của bất phương trình T2    ;    .
2
 2


Vậy a  1 không thỏa yêu cầu bài toán.
TH2. a 1  0  a  1 thì

1  2 x  4  0  x  2 Tập nghiệm của bất phương trình T2   ; 2  .

 2   3  0 ( úng x ).Tập nghiệm của bất phương trình T2 

.

Vậy a  1 không thỏa yêu cầu bài toán.

a  1  0
a  1
TH3. 
.

a  1  0
a  1

1   a  1 x  a  3 .
 2   a  1 x  a  2 .
Hai bất phương trình tương đương




 a  1  0
 a  1



 a  1
  a  1
 a  1
 a  1  0



a


1
a 5
 a  3 a  2
 a  1



0


 a  5  n 
   a  1 a  1
 a  5  0

 a 1 a 1





 a  5.



a  1
 a  1



 a  1
a

1
 a  1  0

 a  1
 

 a  1  0


  a  1
 a  5  0
 a  5  l 



a

3
a

2
a 5



0
  a  1 a  1
   a  1 a  1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×