Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

x2  2mx  2
Câu 1: [0D3-4-4] Tìm tất cả giá trị của m để phương trình : m 2  x 

2 x
nghiệm dương:
3

A. 0  m  2 6 – 4 .
B. m   4  2 6;  .
2

3
C. 4+2 6 m  1 .
D. 1  m  .
2
Lời giải
Chọn B
Điều kiện x  2
x2  2mx  2
m 2 x 
 m(2  x)  x2  2mx  2 .

2 x
2
 x  mx  2  2m  0 (2)
PT (1) có nghiệm dương khi PT (2) có nghiệm thuộc  0; 2 TH1: PT(2) có nghiệm thỏa mãn 0  x1  x2  2 . Ta tìm được m  4  2 6;1

3
TH2: PT(2) có nghiệm thỏa mãn x1  0  x2  2 . Ta tìm được 1  m 
2
TH3: PT(2) có nghiệm thỏa mãn 0  x1  2  x2 . Không tìm được m thỏa mãn.

3

Vậy m   4  2 6;  .
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×