Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI CHỨA ẨN Ở MẪU

Câu 1: [0D3-3-1] Tập nghiệm S của phương trình 2 x 

 3
A. S  1;  .
 2

S

3
3x

là:
x 1 x 1

3
C. S    .
2

B. S  1 .

D.


\ 1.
Lời giải.

Chọn C

Điều kiện x  1.
Khi đó phương trình  2 x 

3  x  1
3
3x
3

 2x 
 x  (thỏa điều kiện).
x 1 x 1
x 1
2

3

 S   .
2

Câu 2: [0D3-3-1] Phương trình ax

b

A. ax b

cx d .

C. ax b

cx d hay ax b

d tương đương với phương trình:

cxB. ax

cx

d .
Lời giải

Chọn C

D.

ax

b

cx
b

cx

d .
d.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×