Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt cầu BT muc do 4

Câu 48: [HH12.C3.2.BT.d] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Trong không gian với hệ trục
tọa độ

cho mặt cầu

thẳng

có bán kính

và mặt phẳng

Trong các số

tự dưới đây, số nào thỏa mãn


đồng thời tâm

B.

C.

Lời giải

Chọn A.
Ta có
tiếp xúc với

Mặt khác

nên

có tâm

bán kính

Xét khi
Do

nên ta loại trường hợp này.

Xét khi
Do

nên thỏa.

theo thứ
thuộc đường thẳng

tiếp xúc với mặt phẳng

A.

Do

của

đường

D.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×