Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 4 (3)

Câu 50:

[HH12.C3.3.BT.d] (SGD Đà Nẵng - HKII - 2017 - 2018) Trong không

gian với hệ tọa độ

, cho ba điểm

là mặt phẳng qua
phẳng

,

, trực tâm của tam giác

. Tìm phương trình mặt phẳng

A.
.
C.
và vuông góc với mặt

.

.

B.

.

D.
Lời giải

Chọn C
Ta có:
Suy ra mặt phẳng
Vậy:

.
đi qua

và nhận

.
----------HẾT----------

. Gọi

làm VTPT

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×