Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 4 (2)

Câu 40.

[HH12.C3.3.BT.d] (SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN NĂM 2018) Trong không gian với hệ tọa
độ
, mặt phẳng
qua hai điểm
,
cắt các tia
,
lần lượt tại
,
sao cho
có giá trị bằng:
A.
.

nhỏ nhất, với
B.

là trọng tâm tam giác
.


C.
Lời giải

. Hãy tính

.

D.

.

Chọn D
Giả sử điểm

,

với

,

.

Do đó phương trình mặt phẳng
Theo giả thiết
Mặt phẳng


.

là trọng tâm tam giác
đi qua điểm

,

nên

, với

nhỏ nhất nênđạt GTNN.

Đặt

.

Ta có

( thỏa mãn).

Xét dấu đạo hàm ta được
Vậy

,

.

thì,

,

.

.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×