Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 3

Câu 45: [HH12.C3.3.BT.c] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
cho điểm

. Mặt phẳng

lượt tại các điểm

,

,

đi qua

và cắt các trục tọa độ

không trùng với gốc tọa độ sao cho

.

A.


.D.

. C.
Lời giải

Chọn A.
Gọi
Phương trình mặt phẳng


qua

có dạng:

nên

Ta có:
Vì M là trực tâm của tam giác
Từnên:

suy ra

Vậy mặt phẳng song song với

. Khi đó phương trình
là:

,

lần

là trực tâm tam giác

Trong các mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng
. B.


,

:

.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×