Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 2 (3)

Câu 28: [HH12.C3.3.BT.b] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian
qua điểm

, mặt phẳng đi

và vuông góc với hai mặt phẳng
có phương trình là
.
B.

A.

.

C.

.


D.


.

Lời giải
Chọn C
Mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng

pháp tuyến vuông góc với hai véctơ pháp tuyến hai mặt phẳng trên

có véctơ

.
Do đó phương trình mặt phẳng cần tìm là
Câu 16:

.

[HH12.C3.3.BT.b] (Sở GD Cần Thơ-Đề 324-2018) Trong không gian
, mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu

song với mặt phẳng
A.

.

và song

có phương trình là:
B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.


Chọn C
Mặt cầu có tâm

.

Mặt phẳng song song mặt phẳng

nên có dạng

, qua

nên
.
Vậy mặt phẳng cần tìm là
.
Câu 30. [HH12.C3.3.BT.b] (SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN NĂM 2018) Trong không gian với hệ tọa
độ
, cho ba điểm
,
,
. Mặt phẳng qua
và vuông góc với
đường thẳng
có phương trình là
A.
. B.
. C.
. D.
.
Lời giải
Chọn C
Mặt phẳng
tuyến. Do đó
Câu 10:

qua

và vuông góc với đường thẳng

làm véc tơ pháp

có phương trình là

.

[HH12.C3.3.BT.b](CHUYÊN VINH LẦN 3-2018) Trong không gian
, cho hai điểm

thẳng
A.
C.

nhận. Mặt phẳng trung trực của đoạn

có phương trình là
.
.

B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn B
Mặt phẳng trung trực

của đoạn thẳng

điểm của đoạn thẳng

và có vectơ pháp tuyến là

đi qua điểm

là trung
.


Phương trình mặt phẳng
Câu 30.

[HH12.C3.3.BT.b]

:

.

(CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ

, cho điểm

. Gọi

lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các mặt phẳng

. Phương trình của mặt phẳng

A.

.

B.

.C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có

,

Phương trình của.
.

Câu 35: [HH12.C3.3.BT.b] (Lớp Toán - Đoàn Trí Dũng -2017 - 2018) Trong không gian
với hệ trục toạ độ
, viết phương trình mặt phẳng
đi qua điểm
đồng thời cắt
ba trục tọa độ lần lượt tại các điểm
sao cho
là trực tâm của tam giác
A.

.

B.

.

C.

Lời giải
Chọn A
Ta có:

do đó.

. D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×