Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 1 (5)

Câu 30:

[HH12.C3.3.BT.a] (SGD Bắc Ninh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ
tọa độ

, cho mặt phẳng

của mặt phẳng

:

. Véc tơ nào sau đây là véctơ pháp tuyến

.

A.

B.

C.


D.

Lời giải
Chọn A
có vectơ pháp tuyến

nên

cũng nhận

là vectơ pháp tuyến.

Câu 26: [HH12.C3.3.BT.a] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH –
5/2018] Trong không gian với hệ trục tọa dộ

, cho mặt phẳng

Vectơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng
A.

.

B.

.

.

?

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B


Câu 39:

[HH12.C3.3.BT.a] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong

không gian với hệ tọa độ

, cho mặt phẳng

. Viết phương trình mặt phẳng

và điểm

qua

và song song với

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

.

Lời giải
Chọn C
Phương trình mặt phẳng

qua

và song song với

hay
Câu 40:

là:

.

[HH12.C3.3.BT.a] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong

không gian với hệ tọa độ

, cho mặt phẳng

nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của
A.

.

B.

.

C.

. Vectơ

?
.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Từ phương trình của

suy ra vectơ pháp tuyến của.
Câu 38:
[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 2018 - BTN) Trong không gian
, cho hai điểm
,
. Viết
phương trình mặt phẳng
A.
C.
Chọn D

.

vuông góc với đường thẳng
B.

.

D.
Lời giải

tại điểm
.
.

.


Ta có

.

Phương trình mặt phẳng.
Câu 24: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT CHuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN)
Trong không gian với hệ trục tọa độ
, điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng
.
A.
Chọn D
Với
Câu 7:

.

B.

, thay vào

.

ta được:

C.
Lời giải

.

D.

.

.

[HH12.C3.3.BT.a] (Chuyên Thái Bình - Lần 3 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với
hệ tọa độ

, cho

phương trình là:
A.
.

,
B.

. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
. C. .
Lời giải

D.


.

Chọn D
Trung điểm của đoạn thẳng
Ngoài ra.

.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
tuyến nên có phương trình

đi qua

, nhận

làm vecto pháp
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×