Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG CHƯA học PTĐT BT muc do 1 (2)

Câu 49:

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT TRẦN PHÚ ĐÀ NẴNG – 2018)Trong không

gian với hệ trục tọa độ

, cho mặt phẳng

một vectơ pháp tuyến là
A.
.
B.

.

. Mặt phẳng

C.

.


D..

Lời giải
Chọn D
Mặt phẳng

có một vectơ pháp tuyến là

.

Câu 11. [HH12.C3.3.BT.a] (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN 2 - 2018) Trong không gian
, điểm

thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A.

.

C.

B.

.

D.
Lời giải

Chọn A
Xét đáp án A ta thấy

vậy

thuộc

Xét đáp án B ta thấy


vậy

Xét đáp án D ta thấy

.

.

vậy

Xét đáp án C ta thấy

Câu 35:

.

không thuộc

không thuộc

vậy

.

.

không thuộc

.

[HH12.C3.3.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Phương trình mặt phẳng
đi qua điểm

và có vectơ pháp tuyến

A.

.

B.

.C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn D
Mặt phẳng

đi qua điểm

và có một vectơ pháp tuyến

trình là:
Câu 36:

có phương

.

[HH12.C3.3.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Mặt phẳng đi qua ba điểm
,A.

.

có phương trình là:
B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng là
.
Câu 42:

[HH12.C3.3.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Mặt phẳng

A.

.

vectơ pháp tuyến là

B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn D
Mặt phẳng

có vec tơ pháp tuyến là

.

cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

.

.


Câu 4. [HH12.C3.3.BT.a]
cho mặt phẳng

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ

đi qua điểm

và có một véctơ pháp tuyến

,

. Phương trình của


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải

Chọn C
có dạng

.

Câu 23. [HH12.C3.3.BT.a]

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ

phẳng

. Trong các véctơ sau véc tơ nào là véctơ pháp tuyến của

A.

.

B.

.

C.
Lời giải

cho mặt

?

.

D.

.

Chọn B
Câu 40.

[HH12.C3.3.BT.a]

, cho điểm

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa độ

. Gọi

là hình chiếu của

trên các trục tọa độ. Phương trình mặt phẳng


A.
C.

.
.

Chọn C
Theo bài

B.
D.

.
Lời giải

ra

tanên

mặt

phẳngphương

trình

.

Câu 11. [HH12.C3.3.BT.a] (SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA-2018)
Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng
:

. Một vectơ pháp tuyến của

là:
A.

.

B.

.

Chọn C
Ta có:
Câu 5:

C.
Lời giải

. Do đó mặt phẳng

.

D.

.

có một vectơ pháp tuyến là

.

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần 3 – 2018) Trong không gian với hệ trục
tọa độ
, mặt phẳng qua
có một vectơ pháp tuyến
có phương trình là
A.

.

B.

.

Chọn C
Phương trình mặt phẳng:

C.
Lời giải

.

D.

.

.

Câu 27: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng – 2018) Cho hai điểmbiết
là hình chiếu vuông góc của
lên mặt phẳng
. Khi đó mặt phẳng

một véctơ pháp tuyến là
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Lời giải
Chọn C
Do
là hình chiếu vuông góc của
lên mặt phẳng
nên mặt phẳng
vuông góc với véctơ
.
Chọn một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng.


PB: chỉnh lại dấu vectơ
Câu 9:

thay vì

[HH12.C3.3.BT.a]

.

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Trong không gian

, cho mặt phẳng
A.

điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng
B.

C.

?

D.

Lời giải
Chọn A
Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng, ta thấy chi có tọa độ điểm
Câu 9:

[HH12.C3.3.BT.a]
gian

thỏa mãn.

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong không

, cho mặt phẳng

A.

điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng

B.

C.

?

D.

Lời giải
Chọn A
Thay tọa độ các điểm vào phương trình mặt phẳng, ta thấy chi có tọa độ điểm
Câu 16: [HH12.C3.3.BT.a]

(THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Trong

không gian với hệ tọa độ
mặt phẳng

thỏa mãn.

phương trình nào được cho dưới đây là phương trình

?

A.

B.

C.
Lời giải

D.

Chọn D
Mặt phẳng

đi qua

Câu 19: [HH12.C3.3.BT.a]

và nhận

làm vec tơ pháp tuyến.

(THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Trong

không gian với hệ tọa độ

, cho hai điểm

,

. Viết phương trình

mặt phẳng trung trực của đọan

A.

B.

C.
Lời giải

D.

Chọn D
Chọn

là trung điểm của đoạn

Mặt phẳng trung trực của đoạn

đi qua

và nhận

làm 1 vec

tơ pháp tuyến.
.
Câu 5:

[HH12.C3.3.BT.a]

(THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian

, phương trình mặt phẳng
A.B.

C.
Lời giải

D.

Chọn C
Mặt phẳng

qua gốc tọa độ

Vậy phương trình mặt phẳng
Câu 11:

[HH12.C3.3.BT.a]
, cho mặt phẳng
phẳng ?

và nhận vectơ


làm VTPT.

.

(THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian
. Vectơ nào sau đây không là vectơ pháp tuyến của mặt


A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn C
Mặt phẳng
Câu 14:

có vectơ pháp tuyến là

nên
[HH12.C3.3.BT.a]

, mà

,


cũng là các vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .
(THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian

, cho hai điểmphương trình là
A.

. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

B.

C.D.

Lời giải
Chọn B
Trung điểm của đoạn
Ta có.

là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng trung trực của

Mặt phẳng trung trực của đoạn
Câu 15: [HH12.C3.3.BT.a]

có phương trình là

.

(THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Trong không

gian với hệ tọa độ
tuyến

.

, mặt phẳng đi qua điểm

và có một vectơ pháp

có phương trình là

A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn A
Phương trình mặt phẳng là

.

Câu 7: [HH12.C3.3.BT.a] [THPT Lê Hồng Phong-HCM-HK2-2018] Trong không
gian với hệ tọa độ

, cho ba điểm

,trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng
A.

.

B.

.

C.

. Phương

.
.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Mặt phẳng qua ba điểm

là mặt phẳng chắn có phương trình:

.
Câu 15: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 2 -2018) Trong không gian
, cho hai điểm

,

. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng


A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn C


Tọa độ trung điểm của,

, ta chọn VTPT là

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

.


.

Câu 22: [HH12.C3.3.BT.a] (Chuyên Long An - Lần 2 - Năm 2018) Trong không gian
nào sau đây nhận
A.
C.

, mặt phẳng

làm vectơ pháp tuyến?
.

B.
D.
Lời giải

.

.
.

Chọn B
Mặt phẳng

nhận vectơ

hay vectơ

làm vectơ pháp

tuyến.
Câu 16:

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Mặt phẳng nào sau đây đi
qua điểm
A.

.

C.

B.

.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A


.

Câu 18: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Tìm một
véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
A.

.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Phương trình mặt phẳng
Có véc tơ pháp tuyến là
Do đó mặt phẳng

với

.

.
có véc tơ pháp tuyến là

.

Câu 17:
[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - Lần 2 -2018 - BTN ) Mặt phẳng có
phương trình nào sau đây song song với trục
?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Lời giải
Chọn A
Trục
có một véc tơ chỉ phương là
và đi qua điểm
.
Mặt phẳng
Do

và điểm

nên mặt phẳng
Câu 5:

có một vectơ pháp tuyến là

.

không thuộc mặt phẳng

song song với trục

.

[HH12.C3.3.BT.a](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần 2 -2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ
, mặt phẳng
đi qua các điểm
,

với
. Viết phương trình của mặt phẳng

.


A.

.

B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn B
Áp dụng phương trình mặt chắn ta được phương trình của mặt phẳng

.

là:

.
Câu 19: [HH12.C3.3.BT.a](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần 2 -2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
:
. Vectơ nào sau đây là một vectơ
pháp tuyến của mặt phẳng
.

A.

.
.
C.
Lời giải

B.

.

.

D.

Chọn C
Câu 13: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Trần Nhân Tông - Quảng Ninh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ tọa độ

, cho hai điểmđây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
A.
.
B.
C.
.
D.
Lời giải

. Phương trình nào dưới
?
.
.

Chọn A
Gọi

là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

Véc tơ pháp tuyến của

.đi qua trung điểm

của

. Tọa độ trung điểm

Vậy phương trình trung trực của đoạn thẳng

là:

.

Câu 10: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần 1 - 2017 - 2018 - BTN)
Cho mặt phẳng
A.

. Khi đó, một véctơ pháp tuyến của
.

B.

.

C.

.

?

D.

.

Lời giải
Chọn D
Mặt phẳng
đáp án
Câu 3:

có vec tơ pháp tuyến là

nên chọn

D.

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H3-1]
Trong không gian với hệ trục tọa độ
Phương trình mặt phẳng đi qua
A.
.
B.

cho các điểm

và vuông góc với
.
C.
Lời giải

,
.

.

Vậy phương trình mặt phẳng đi qua

.Chọn C
Ta có:

,

và vuông góc với

có dạng:
.

D.

.


Câu 20:
[HH12.C3.3.BT.a]
(THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN)
Trong không gian với hệ tọa độ
, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba
điểm

,

,

A.

.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B

Ta có

,

,

đi qua

có vtpt

có dạng

.
Câu 1:

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Chuyên Tiền Giang - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong hệ trục tọa
độ

, cho mặt phẳng

có phương trình

. Véctơ pháp tuyến của mặt phẳng

có tọa độ là
A.

B.

.

C.

.

D.

.

.

Lời giải
Chọn A
Mặt phẳng
Câu 33:

có một véctơ pháp tuyến là

.

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng

. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. Mặt phẳng

có vectơ pháp tuyến là

.

B. Mặt phẳng

đi qua điểm

C. Mặt phẳng

song song với mặt phẳng

.

D. Mặt phẳng

tiếp xúc với mặt cầu tâm

bán kính bằng

.
.

Lời giải

Chọn D
Do
Câu 4.

nên D sai.

[HH12.C3.3.BT.a] (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
mặt phẳng với hệ tọa độ
A.

.

vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng
B.

.

C.

là:

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Câu 15: [HH12.C3.3.BT.a] (THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian
với hệ toạ độ

, cho phương trình mặt phẳng

một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
A.

.

B.

. Vectơ nào sau đây là

.
.

C.

.

D.

.

Hướng dẫn giải
Chọn D
Dễ thấy

có véc tơ pháp tuyến là

.

Câu 2. [HH12.C3.3.BT.a] (Chuyên Thái Bình-Thái Bình-L4-2018-BTN) Trong không gian với hệ trục


tọa độ

, vectơ nào sau đây không phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

A.

.

C.

B.

.

D.
Lời giải

Chọn D
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Vì vectơ

Câu 13.
hệ tọa độ
A.

.
.

.

không cùng phương với

phẳng

.

nên không phải là vectơ pháp tuyến của mặt

.

.

[HH12.C3.3.BT.a] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Trong không gian
, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng
?
B.
.
C.
.
D.
.
Lời giải

Chọn A
Phương trình mặt phẳng

có phương trình là

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×