Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG có sử DỤNG PTĐT BT muc do 2

Câu 47:

[HH12.C3.4.BT.b](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Cho hai đường thẳng

chéo nhaucó phương trình là
A.

.

C.

.

. Mặt phẳng song song và cách đều

B.
.

D.
Lời giải

.

Chọn B
có VTCP
có VTCP
Gọi

là mặt phẳng cần tìm, có VTPT
.

Lấy điểm


,

cách đều

.nên
.

Vậy,
Câu 34.
độ

.
[HH12.C3.4.BT.b]

, cho hai điểm


phẳng

;

đi qua hai điểm

A.

(THPT Lục Ngạn-Bắc Giang-2018) Trong không gian với hệ tọa
và mặt phẳng

và vuông góc với mặt phẳng

.

B.

.

. Phương trình mặt
là:

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
,

Khi đó

có 1 VTPT là:

và qua

Phương trình
là:
Câu 40: [HH12.C3.4.BT.b]
gian

.
(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Trong không

, cho hai điểm

cho khoảng cách từ điểm
phẳng
A.

bằng

,

. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng

đến mặt phẳng

bằng

và khoảng cách từ điểm

?
B.

C.
Lời giải

Chọn A
.

D.

sao
đến mặt


Mặt phẳng
cách
Câu 40:

cần tìm vuông góc với đường thẳng

một khoảng bằng

[HH12.C3.4.BT.b]
không gian

. Vậy có một mặt phẳng

cách

một khoảng bằng

,

thỏa mãn đề bài.

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong

, cho hai điểm

,

sao cho khoảng cách từ điểm
đến mặt phẳng
A.

. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng

đến mặt phẳng

bằng ?
B.

bằng

C.

và khoảng cách từ điểm
D.

Lời giải
Chọn A
.
Mặt phẳng
cách
Câu 22:

cần tìm vuông góc với đường thẳng

một khoảng bằng

[HH12.C3.4.BT.b]

. Vậy có một mặt phẳng

cách

một khoảng bằng

,

thỏa mãn đề bài.

(THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian

, mặt phẳng chứa trục

và vuông góc với mặt phẳng

có phương

trình là
A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn A
Mặt phẳng

có vec tơ pháp tuyến

Trên trục

có vec tơ đơn vị

Mặt phẳng chứa trục

và vuông góc với mặt phẳng

là mặt phẳng qua

làm vec tơ pháp tuyến. Do đó có phương trình
Câu 14:

[HH12.C3.4.BT.b]
không gian

và nhận
.

(THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong
, cho mặt cầu

và mặt phẳng

. Viết phương trình mặt phẳng
, vuông góc với

và tiếp xúc với

, biết

song song với giá của vectơ

.

A.

B.

C.

D.
Lời giải

Chọn D
Mặt cầu

có tâm

và bán kính

Vì mặt phẳng (P) song song với giá của vectơ
pháp tuyến

.

.
, vuông góc với

nên có vec tơ


Mặt phẳng


.

tiếp xúc với mặt cầu

nên ta có:
.

Vậy phương trình mặt phẳng

là:

Câu 27: [HH12.C3.4.BT.b] (THPT Chuyên Tiền Giang - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Viết phương
trình tổng quát của mặt phẳng
xuống các trục
.
.

A.
C.

qua ba điểm
,

,

,

,

lần lượt là hình chiếu của điểm

.
B.
D.
Lời giải

.
.

Chọn A
Ta có
là hình chiếu của

trên trục

nên

.

là hình chiếu của

trên trục

nên

.

là hình chiếu của

trên trục

nên

Phương trình mặt phẳng

đi qua ba điểm

,

.
,.
Câu 3:

[HH12.C3.4.BT.b] (THPT Can Lộc - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian với hệ trục
trình là:
A.

, cho
.

B.

,

. Mặt phẳng trung trực đoạn
. C.
Lời giải

.

D.

có phương
.

Chọn A
Trung điểm của đoạn
pháp tuyến là. Mặt phẳng trung trực đoạn
có phương trình

chứa

và có vectơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×