Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG có sử DỤNG PTĐT BT muc do 2 (4)

Câu 43:
[HH12.C3.4.BT.b] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 2018
BTN)
Trong
không
gian
,
cho
mặt
cầu
và mặt phẳng
phương trình mặt phẳng
tiếp xúc với mặt cầu

và song song với mặt phẳng

. Viết
đồng thời

.


A.

.

B.

.

C.

,

.

D.

,

.
Lời giải

Chọn B
có tâm

,

.
,

tiếp xúc với mặt cầu

.

nên:
. Vậy

.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×