Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH mặt PHẲNG có sử DỤNG PTĐT BT muc do 1 (2)

Câu 25:

[HH12.C3.4.BT.a] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 -

2017 - BTN) Mặt phẳng

đi qua điểm

và vuông góc với đường thẳng

có phương trình là :
A.

.

B.

. C.
Lời giải

. D.


.

Chọn D
Đường thẳng

có một VTCP là

Ta có

.

nhận

Kết hợp với

là một VTPT.

qua
.

Câu 28. [HH12.C3.4.BT.a] (Đề thi lần 6- Đoàn Trí Dũng - 2017 - 2018)Trong không gian với hệ tọa
độ
A.

, cho mặt phẳng
.

. Vecto nào dưới đây là vecto pháp tuyến của
B.

.

C.
Lời giải

Chọn B

.


D.

.

?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×