Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 4 (2)

Câu 50:

[HH12.C3.5.BT.d] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 - 2017 -

2018 - BTN) Trong không gian

, cho đường thẳng

và hai

điểm
,
. Biết điểm
thuộc
sao cho biểu thức
đạt giá trị lớn nhất là
. Khi đó,
bằng bao nhiêu?
A.
B.
C.

D.
Lời giải
Chọn C
.
Phương trình đường thẳng

Xét vị trí tương đối của
;là:

.

ta thấy
nên

cắt

nằm giữa

Dấu bằng xảy ra khi

trùng

tại điểm

. Vậy

.

.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×