Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 3

Câu 17: [HH12.C3.5.BT.c] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
thẳng

cắt

đoạn

.

A.và đường thẳng
lần lượt tại

.
B.

sao cho
.

. Đường
là trung điểm

C.

.

. Tính độ dài

D.

.

Lời giải
Chọn C.


nên, do đó

là trung điểm

.
nênnên

, do đó

Suy ra

.

Vậy

.

.

Câu 30: [HH12.C3.5.BT.c] (THTT - Số 484 - Tháng 10 - 2017 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho đường thẳng
sao cho
A.

,

có độ dài nhỏ nhất. Tính
.

B.

. Gọi

là điểm thuộc

.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B.
Phương trình tham số của đường thẳng

.

.
Độ dài
Độ dài
Vậy

.
nhỏ nhất bằng
,
,

khi

.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×