Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 2 (4)

Câu 23: [HH12.C3.5.BT.b] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH –

5/2018] Trong không gian với hệ tọa độ

thẳng

, cho hai đường thẳng

và đường

. Viết phương trình đường thẳng đi qua

góc với cả hai đường thẳng, đồng thời vuông

.

A.


.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

. Gọi

là đường thẳng qua

Suy ra
Câu 47:

và vuông góc với

,

. Vậy phương trình

.
.

[HH12.C3.5.BT.b] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong

không gian với hệ tọa độ

, cho mặt phẳng. Viết phương trình đường thẳng đi qua
A.

.

B.

.

và điểm
và vuông góc với

C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn A
Đường thẳng
Kết hợp với

vuông góc với

nên nhận

qua

là một VTCP.
.

Câu 45:
[HH12.C3.5.BT.b] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 2018 - BTN) Trong không gian
, đường thẳng đi qua hai điểm
,

có phương trình:

A.
C.

.
.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
. Vậy phương trình đường thẳng

.


Câu 46:

[HH12.C3.5.BT.b] (THPT Ninh Giang - Hải Dương - HKII - 2017 -

2018 - BTN) Trong không gian
:qua

, cho điểm

:

đồng thời

, hai mặt phẳng

. Viết phương trình đường thẳng

song song với hai mặt phẳngđi

.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳngVectơ pháp tuyến của mặt phẳng


.
.

không cùng phương.

cắt nhau.

Mặt khác:

,

.

Ta có:

.

Đường thẳng
phương.

đi qua

và nhận vectơ

Phương trình chính tắc của đường thẳng

làm vectơ chỉ

là:

.

Câu 36: [HH12.C3.5.BT.b] (Chuyên Thái Bình - Lần 3 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với
hệ tọa độ

, cho điểm

Phương trình của đường thẳng
A.

và đường thẳng
đi qua điểm

là:

.

D.

.

.

, cắt và vuông góc với đường thẳng
B.

.

C.

có phương trình

.

Lời giải
Chọn A
có VTCP

.

Gọi
Ta có
Do đó,

. Suy ra.

nên
qua

.
có VTCP

nên phương trình của đường thẳng

, chọn
là:

.

là VTCP củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×