Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 2 (2)

Câu 13: [HH12.C3.5.BT.b] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian

thẳngA. Hai đường thẳng
B. Hai đường thẳng
C. Hai đường thẳng
D. Hai đường thẳng

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Chọn B
Đường thẳng

có VTCP


Đường thẳng

có VTCP

Ta có

chéo nhau.
song song với nhau.
cắt nhau.
trùng nhau.
Lời giải

nên đường thẳng

Chọn điểm
đường thẳng

, cho hai đườngsong song hoặc trùng nhau.

thuộc đường thẳng
, ta có

, thay tọa độ điểm

vô nghiệm, vậy

vào phương trình

không thuộc đường thẳng

nên 2

đường thẳng song song nhau.
Câu 36: [HH12.C3.5.BT.b] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian
góc chung của hai đường thẳng

A.

.

B.

C.

.

D.

, đường vuông

có phương trình là

.
.

Lời giải
Chọn D
Giả sử
Ta có

là đường vuông góc chung của
,với

,

.

,

.

Khi đó

là một VTCP của

Kết hợp với

qua

.

.


Câu 12:

[HH12.C3.5.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Hà Nội – Lần 2 – 2018 – BTN)
không gian
đi qua

, cho điểm

và mặt phẳng

và vuông góc với mặt phẳng

Trong

. Đường thẳng

có phương trình là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Đường thẳng

vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng

đi qua

nên có vectơ chỉ phương

.

nên phương trình chính tắc có dạng:

.
Câu 10.

[HH12.C3.5.BT.b]
độ

(CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Trong không gian với hệ trục tọa

, cho điểm

qua

và mặt phẳng

và song song với mặt phẳng

. Đường thẳng nào sau đây đi

?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D


đi qua điểm

nên loại B, C.
nên loại A vì

Câu 22:

.

[HH12.C3.5.BT.b] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 -

2017 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
đường thẳng đi qua
A.

.

B.

, cho hai điểm

,

và song song với

có phương trình là

.

.

C.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Chọn

là vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm.

Phương trình đường thẳng qua

và song song với.


Câu 31:

[HH12.C3.5.BT.b] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 -

2017 - BTN) Cho hai đường thẳng
sau là đúng ?
A.
.

B..

C. ,
Lời giải

. Khẳng định nào

chéo nhau. D.

cắt

.

Chọn A
Đường thẳng

có vectơ chỉ phương

.

Đường thẳng

có vectơ chỉ phương

, lấy điểmvà điểm

nên hai đường thẳng.

song song.

Câu 30: [HH12.C3.5.BT.b] (Lớp Toán - Đoàn Trí Dũng -2017 - 2018) Trong không gian
với hệ trục toạ độ
độ điểm

, cho điểm

và đường thẳng

là hình chiếu vuông góc của điểm

A.

.

B.

.

lên đường thẳng
C.

. Tìm tọa
.
. D.

.

Lời giải
Chọn B
Đường thẳng

có VTCP

.

nên

.


nên

.
.

Câu 32: [HH12.C3.5.BT.b] (Lớp Toán - Đoàn Trí Dũng -2017 - 2018) Trong không gian
với hệ trục toạ độ

, cho hai đường thẳng. Kết

luận gì về vị trí tương đối hai đường thẳng nêu trên?
A. Cắt nhau nhưng không vuông góc.
B. Không vuông góc và không cắt nhau.
C. Vừa cắt nhau vừa vuông góc.
D. Vuông góc nhưng không cắt nhau.
Lời giải
Chọn C
Chọn
là hai điểm lần lượt thuộc đường thẳng

Ta có
Mặt khác, ta có
nhau.nên
nên

cắt

nên
. Vậy hai đường thẳng vừa vuông góc, vừa cắtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×