Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 1

Câu 5.

[HH12.C3.5.BT.a] (THPT Hà Huy Tập - Hà Tĩnh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ tọa độ
A.

.

, đường thẳng
B.

.

,
C.

có vectơ chỉ phương là:
.

D.


.

Lời giải
Chọn A
Vec tơ chỉ phương của đường thẳnghay

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×