Tải bản đầy đủ

TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 4 (3)

Câu 46:

[HH12.C3.6.BT.d] (Sở GD Cần Thơ-Đề 324-2018) Trong không gian
, cho điểm

đường thẳng

và đường thẳng
sao cho khoảng cách từ điểm

trình là
A.

.

C.

. Mặt phẳng
đến

lớn nhất có phương


B.
.

chứa

.

D.
Lời giải

.

Chọn D

Gọi

là hình chiếu của

Ta có

trên

là hình chiếu của

trên

.

(không đổi)
lớn nhất khi;

.

nên


.

Ta có

.

Đường thẳng

có vectơ chỉ phươnghìnhchiếu

của

trên

nên

.
Vậy

.

Mặt phẳng

qua

và vuông góc với

nên

có phương trình

.
Câu 46: [HH12.C3.6.BT.d] (Sở GD Cần Thơ-Đề 323-2018) Trong không gian

, mặt phẳng

và đường thẳng

. Gọi

, cho điểm

là đường


thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

mặt phẳng

là điểm thuộc đường thẳng

,

Tọa độ điểm
A.

,

là hình chiếu vuông góc của

sao cho diện tích tam giác

trên

nhỏ nhất.


.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Phương trình đường thẳng
Tọa độ điểm

ứng với

là:
là nghiệm phương trình:
.

Như vậy
Gọi

.

là hình chiếu của

trên

Do đó, diện tích tam giác

.

nhỏ nhất khi và chỉ khi độ dài

là điểm thuộc đường thẳng
Đường thẳng

thì

nên

.

có véc-tơ chỉ phương

Ta có:

nhỏ nhất.

.

, nên:
.

Như vậy,
Câu 49.

nhỏ nhất là bằng

[HH12.C3.6.BT.d]
độ

.

(CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Trong không gian với hệ trục tọa

, cho hai đường thẳng
,

và mặt phẳng


khi và chỉ khi

lần lượt tại

. Gọi

là mặt phẳng chứa

. Một đường thẳng
,

,

thay đổi trên

. Hai đường thẳng

,

thuộc một đường thẳng cố định có véctơ chỉ phương
.và hai điểm
;

là giao điểm của đường thẳng

nhưng luôn đi qua
cắt nhau tại điểm

đồng thời
. Biết điểm

cắt
luôn

(tham khảo hình vẽ). Tính


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải

Chọn D
Nhận xét rằngGọi

là mặt phẳng chứaTa có

thuộc đường thẳng

Theo giả thiết,
Mặt phẳng

.


là mặt phẳng chứa

là giao tuyến của hai mặt phẳng

có một véctơ chỉ phương là
đi qua

Mặt phẳng

..

.

và có cặp véctơ chỉ phương làcó véctơ pháp tuyến là
Phương trình của..

đi qua

và có cặp véctơ chỉ phương là

có véctơ pháp tuyến là
Phương trình củaKhi đó

nên.
.


nên

. Vậy

.

Câu 43: [HH12.C3.6.BT.d](THPT ĐẶNG THÚC HỨA-NGHỆ AN-LẦN 2-2018) Trong
không gian với hệ toạ độ
thẳng

qua trực tâm

, cho ba điểm
của tam giác

tạo với các đường thẳng
với

A.

,

B.

một góc

.

,

có véctơ pháp tuyến

C.
Lời giải
.

. Đường

và nằm trong mặt phẳng

cùng

có một véctơ chỉ phương là

là một số nguyên tố. Giá trị của biểu thức

.

Chọn A
Ta có

,

,

.

bằng

D.

.


:

.

Do

.

Ta có

TH1:

, do
,

,

là số nguyên tố nên chọn
.

TH2:

, do
,

,

là số nguyên tố nên chọn

(loại) do

.

Câu 36:
[HH12.C3.6.BT.d](THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI-SÓC TRĂNG2018) Trong không gian với hệ toạ độ
, cho ba đường thẳng
,
qua điểm


, và cắt

tâm của tam giác
A.

,

,

. Mặt phẳng

lần lượt tại

,

,

. Hỏi điểm nào dưới đây thuộc

.

B.

.

C.

.

sao cho

đi
là trực

?
D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta thấy

,vuông góc nhau từng đôi một và đồng qui tại

Do đó tứ diện

là tứ diện vuông tại

hay mặt phẳng

.

đi qua

là trực tâm tam giác

thì

và có véctơ pháp tuyến là

. Phương trình của mặt phẳng
. Khi đó

.

là :

.

Câu 50: [HH12.C3.6.BT.d] (Toán học tuổi trẻ tháng 1- 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ
, cho điểm

và mặt phẳng

và có vectơ chỉ phương

cắt

luôn nhìn đoạn
dưới góc
trong các điểm sau?
A.

.

. Đường thẳng

B.

tại

. Khi độ dài
.

. Điểm

sao cho

lớn nhất, đường thẳng

đi qua điểm nào

.

.

C.
Lời giải

Chọn B

thay đổi trong

đi qua

D.


+ Đường thẳng

đi qua

và có vectơ chỉ phương

có phương trình là

.
+ Ta có:
+ Gọi

. Do đó
là hình chiếu của

lên

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
Khi đó+ Ta có:

khi và chỉ khi
. Ta có:

.

.

.
qua

nhận

nên

làm vectơ chỉ phương.


suy ra:
.

+ Đường thẳng

qua

, nhận

làm vectơ chỉ phương có phương trình là

.
Suy ra
Mặt khác,

.
nên

+ Do đó đường thẳng

trình là

.
qua

, có vectơ chỉ phương

nên có phương

.

Thử các đáp án thấy điểm

thỏa. Vậy chọn đáp án

B.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×