Tải bản đầy đủ

TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 2 (6)

Câu 34:

[HH12.C3.6.BT.b] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần

1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian
chiếu vuông góc của
A.

.

trên trục

B.

, cho điểm

. Hình

là điểm

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Hình chiếu vuông góc của

trên trục

là điểm

.

Câu 32: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian

, cho

góc của điểm
A.

và đường thẳng

lên đường thẳng
.

. Hình chiếu vuông

là:

B.

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Lấy điểm
Để

. Khi đó

là hình chiếu của

.

thì

Ta được hình chiếu

.
. Đối chiếu với đáp án ta có

.

Câu 50: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần 2 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian

, cho hai mặt phẳng

Tìm giá trị của các tham số
A.

.

,đểB.

.

song song.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Mặt phẳngsong song khi và chỉ khi

.

---------HẾT--------ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1
A
26
D

2
B
27
D

3
C
28
C

4
A
29
B

5
A
30
A

6
A
31
A

7
D
32
A

8
A
33
C

9
A
34
C

10
B
35
B

11
C
36
A

12
D
37
B

13
C
38
B

14
A
39
C

15
C
40
B

16
C
41
C

17
D
42
A

18
A
43
D

19
D
44
D

20
C
45
C

21
B
46
A

22
A
47
B

23
C
48
B

24
B
49
D

25
D
50
D

Câu 32: [HH12.C3.6.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian

, cho bốn điểm

;

nhiêu mặt cầu tiếp xúc với tất cả bốn mặt phẳng
A.

.

Chọn C

B.

.

;


,

C. vô số.
Lời giải

,

. Hỏi có bao
,
D.

.
.


Ta có

nên bốn điểm

;

;

;

đồng phẳng. Vậy có vô số mặt cầu thỏa

mãn yêu cầu bài toán.
Câu 36: [HH12.C3.6.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Có bao
nhiêu mặt cầu

có tâm thuộc đường thẳng

mặt phẳng

đồng thời tiếp xúc với haiA. .

B.

.

C. Vô số.
Lời giải

D.

.

Chọn C
Phương trình tham số của đường thẳng
Gọi tâm
Vì mặt cầu

đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳngnên ta có

(luôn đúng).
Câu 26:

[HH12.C3.6.BT.b] (SGD - Quảng Nam - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ

, cho mặt cầu

. Mặt phẳng nào trong các mặt phẳng dưới đây cắt mặt cầu
tuyến là đường tròn có bán kính bằng

theo giao

?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Mặt cầu

có tâm

, bán kính

.

Do đường tròn giao tuyến có bán kính bằng

Câu 26:

.

nên mặt phẳng cần tìm là

.

[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ

đường thẳng
A.

nên

.

, cho mặt phẳng

. Góc giữa đường thẳng
B.

.

C.
Lời giải

Chọn D
Mặt phẳng

có một VTPT là

.

.và mặt phẳng
D.

.
Đường thẳng

có một VTCP là

Ta có
Câu 42:

.

nên góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng.

[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ
điểm
A.

. Khoảng cách từ
.

B.

, cho mặt phẳng
tới mặt phẳng

.

C.bằng

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Ta có
Câu 44:

.

[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ

thẳng
A.
nhau.

, cho đường thẳng

. Vị trí tương đối của
.

B.

.C.

và đườngcắt

.

D.chéo

Lời giải
Chọn B
Thấy ngay hai vectơ chỉ phương của
song song hoặc trùng nhau.
Lại có hệ phương trìnhcùng phương do đó

vô số nghiệm suy ra.

Câu 46:
[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)
Trong hệ trục tọa độ
, điều kiện của
để hai mặt phẳng

A.

.

cắt nhau là
B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Mặt phẳng
pháp tuyến

có vectơ pháp tuyến

, Mặt phẳng

. Hai mặt phẳng

hai vectơ pháp tuyến không cùng phương
Câu 48:có vectơ

cắt nhau khi và chỉ khi
.

[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ

n

, cho hai điểm

,
mặt phẳng

. Tọa độ điểm

cho

thuộc mặt phẳng

sao

nhỏ nhất là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B


nên

Do đó

nên

nằm về hai phía so với

nhỏ nhất bằng

Phương trình đường thẳng

phương:

khi

.

.

, tọa độ điểm

là nghiệm của hệ

trình

.

Vậy

.
Câu 50:

[HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN)

Trong không gian với hệ tọa độ
và mặt phẳng
và mặt phẳng
A.

.

, cho đường thẳng
. Tọa độ giao điểm

của đường thẳng

là:
B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn C
Viết lại

.

Do đó

. Vì
.Câu 13:

Do đó

gian
của

[HH12.C3.6.BT.b]

nên

(SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không

, cho hai mặt phẳng
,

A.

sao cho
;

song song với
B.

.


là:
C.
Lời giải

;

Chọn C
song song với

Do đó:

khi và chỉ khi:

.

. Giá trị

.

D.


Câu 32:

[HH12.C3.6.BT.b]

(SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian

trị

sao

dương

của

cho

mặt

phẳng

tiếp

xúc

với

, giá
mặt

cầu


A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B
Mặt cầu

:

có tâm

, bán kính

.

tiếp xúc với
(do
Câu 42:

[HH12.C3.6.BT.b]

(SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian

hai đường thẳngsong với nhau là
A.
;
Chọn C
Đường thẳng

Ta có

dương).

B.

;

. Giá trị của

C.
Lời giải

có véctơ chỉ phương làsao cho

;

D.

, Đường thẳng, cho

song

;

có véctơ chỉ phương

.


song song với nhau khi

cùng phương với

Câu 13: [HH12.C3.6.BT.b]
(SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Trong không gian
với hệ tọa độ
, cho hình hộp chữ nhật

trùng với gốc tọa
độ. Cho
cạnh

A.

,

,

. Xác định tỉ số

B.

để

với

vuông góc với

C.
Lời giải

Chọn B

,

. Gọi

là trung điểm của
.

D.


Ta có:

.

Nên

là vectơ pháp tuyến của

Dễ thấy

,

nên

.
. Khi đó

,

.
nên
Do

vuông góc với

là vectơ pháp tuyến của
nên

.
.

Câu 26: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ

, cho

mặt phẳng
. Gọi

cầu
A.

với mặt phẳng
.

và mặt cầu
là tâm đường tròn giao tuyến của mặt

. Giá trị của tổng
B.

.

bằng
C.

.

D. .

Lời giải
Chọn B.
Mặt phẳng

có một véc tơ pháp tuyến là

.

Mặt cầu

có tâm
và bán kính

Ta có

Gọi

.
nên mặt phẳng

là đường thẳng đi qua

tơ chỉ phương là

cắt mặt cầu

và vuông góc với mặt phẳng
, phương trình đường thẳng

khi đó
.

.

có một véc


Gọi

là tâm đường tròn giao tuyến khi đó

vào phương trình mặt phẳng
Với

. Thay phương trình đường thẳng

ta được:

.

thì

.

Câu 29: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ
của

, cho hai điểm

trên mặt phẳng

dài đoạn thẳng
A. .bằng
B.

,

. Gọi

là hình chiếu vuông góc của
.

C.

là hình chiếu vuông góc
trên mặt phẳng

.

D.

. Độ

.

Lời giải
Chọn C.
Do

là hình chiếu vuông góc của

trên mặt phẳng

nên

Do

là hình chiếu vuông góc của

trên mặt phẳng

nên

Ta có

.

.

Câu 30: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ
,
A.

, cho hình chóp
. Hình chóp

.

B.

có các điểm

có chiều cao

.

C.

,

,

bằng

.

D.

.

Lời giải
Chọn D.
Ta có phương trình mặt phẳngChiều cao

là khoảng cách từ điểm

của hình chóp

.
đến mặt phẳng

nên

.
Câu 47: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không

gian với hệ tọa độ

, cho hai đường thẳng

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.

chéo nhau. B.

.

,

C.
Lời giải

cắt

.

.

D.

.


Chọn C.
Xét hệ phương trình

. Vậy

cắt

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×