Tải bản đầy đủ

TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 1

Câu 34:

[HH12.C3.6.BT.a] Trong không gian với hệ tọa độ
trên
có tọa độ là
A.

.

B.

.

C.

, hình chiếu vuông góc
.

D.

của điềm


.

Lời giải
Chọn D

Câu 37:

[HH12.C3.6.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Khoảng cách từ
đến mặt phẳng
A.

bằng:

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có
Câu 38:

.

[HH12.C3.6.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Cho

A.

. Góc giữa


.

B..

là:
C.
.
Lời giải

D.

.

Chọn A
Đường thẳng

có véctơ chỉ phương là

và mặt phẳng

có véctơ pháp tuyến là

.
Gọi

Câu 39:

là góc hợp bởi giữa. Ta có

[HH12.C3.6.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Hai đường thẳng

;
A. Chéo nhau.

B. Trùng nhau.

C. Song song nhau.
Lời giải

D. Cắt nhau.

Chọn D
Đường thẳng

đi qua điểm

Đường thẳng

đi qua điểm
,

Ta có
Câu 46:

,

không cùng phương và

và có véctơ chỉ phương

.

và có véctơ chỉ phương

.

.
nêncắt nhau.

[HH12.C3.6.BT.a](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Đường thẳng
vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây ?
A.
.
B.

.


C.

.

D.
Lời giải

.

Chọn C
Đường thẳng

có VTCP

, cùng phương với vectơ

Vậy,

.

.

Câu 10: [HH12.C3.6.BT.a] (THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc – Lần 3 – 2018) Trong không gian với hệ tọa
độ
, khoảng cách từ
đến mặt phẳng

A.

.

B.

.

C. .

D.

.

Lời giải
Chọn A
Khoảng cách từ
Câu 20:

đến mặt phẳng

[HH12.C3.6.BT.a]
cho điểm
A.

là:

.

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018) Trong không gian
, hình chiếu vuông góc của điểm
lên mặt phẳng tọa độ

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B
Gọi là đường thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

Phương trình tham số của đường thẳng

Gọi

là hình chiếu vuông góc của

Vậy tọa độ của

lên mặt phẳng

[HH12.C3.6.BT.a]
gian
cho điểm
A.

.

. Ta có

là nghiệm của phương trình

Vậy hình chiếu vuông góc của
Câu 20:

có dạng:

.

.

.

lên mặt phẳng tọa độ.

(THPT Hoàng Hóa - Thanh Hóa - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong không
, hình chiếu vuông góc của điểm
lên mặt phẳng tọa độ

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn B
Gọi là đường thẳng đi qua điểm

và vuông góc với mặt phẳng

Phương trình tham số của đường thẳng

Gọi

là hình chiếu vuông góc của

có dạng:

lên mặt phẳng

.

.

. Ta có

.


Vậy tọa độ của

là nghiệm của phương trình

Vậy hình chiếu vuông góc của
Câu 12: [HH12.C3.6.BT.a]

.

lên mặt phẳng tọa độ.

(THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Trong không

gian với hệ tọa độ

, mặt phẳng

cắt trục

tại điểm có

tọa độ là

A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn A
Gọi

.

. Vậy

.

Câu 10: [HH12.C3.6.BT.a] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần 2 -2018) Trong không gian
, cho điểm

. Tìm tọa độ

A.

là điểm đối xứng với

B.

qua trục

C.

.

D.

Lời giải
Chọn D
Gọi
là hình chiếu vuông góc của
Khi đó

là trung điểm đoạn

lên

. Suy ra

.
.

Câu 8:

[HH12.C3.6.BT.a](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần 2 -2018 - BTN) Trong không
gian với hệ tọa độ

, cho mặt phẳng

có phương trình

,

, xét điểm

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Điểm

thuộc mặt phẳng

.

B. Mặt phẳng

đi qua trung điểm của đoạn

C. Mặt phẳng

đi qua hình chiếu của

D. Mặt phẳng

đi qua hình chiếu của
trên mặt phẳng
Lời giải

Chọn D
+ Thay

trên trục

vào phương trình của mặt phẳng

+ Trung điểm của

là điểm

+ Hình chiếu của

lên trục

.
.
.

ta được
thay vào

là điểm

nên

.

ta được

nên

thay vào

ta được

.
nên

.
+ Hình chiếu của
Câu 2:

[HH12.C3.6.BT.a]
gian

lên mặt phẳng

là điểm

thuộc

.

(THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần 2 - 2018 - BTN) Trong không

, khoảng cách từ điểm

đến

là:


A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn D
Khoảng cách từ điểm

đến

là:
.

Câu 9: [HH12.C3.6.BT.a] (THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Lần 1 - 2017 - 2018 BTN) Trong không gian
phẳng
A.

tính khoảng cách từ điểm

đến mặt

.

.

B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn C
Ta có
Câu 1. [HH12.C3.6.BT.a]
tọa độ
A.
Chọn B

.
(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ

, hình chiếu của điểm
.

B.

trên mặt phẳng
.

C.
Lời giải

có tọa độ là
.

D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×