Tải bản đầy đủ

NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỀ 1:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Nhóm 3


KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Khái niệm

1

Sự khác nhau cơ bản giữa hành chính công (HCNN) và hành chính
2

3

4

tư.

Đặc điểm của nền hành chính nhà nước.

Nguyên tắc hoạt động của nền hành chính nhà nước.Khái niệm

Nhà nước

Quản lý

Chủ nghĩa Mac quan niệm: nhà
nước là sản phẩm của đấu tranh
giai cấp và là công cụ để đấu tranh
và thống trị xã hội.

Con người quản lí là 1 linh hoạt động phức
tạp và bao gồm nhiều chức năng.


Khái niệm
Hành chính

Hành chính NN

Hành chính là thể thức mà 2 hay nhiều
người thoả thuận với nhau để đi đến mục
.

đích chung. Hành chính nhấn mạnh đến thể
thức hợp tác và do đó hai hay nhiều người
mà có sự hợp tác là có hành chính

Là tổng thể các tổ chức và quy chế hđ của bộ máy hành
pháp có trách nhiệm quản lí công việc hàng nagyf của NN
do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến
hành bằng những vb luật và vb dưới luật để giữ gìn trật
tự công, bảo vệ quyền lợi công và phục vụ nhu cầu hàng
ngày của công.


Sự khác nhau cơ bản giữa hành công (HCNN) và hành chính tư
Tiêu chíHành chính công

Hành chính tư

Chủ thể

Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ

Tổ chứ, tư chức, viên chức

Đối tượng tác động

Toàn dân

Một số lĩnh vực kinh tế xã hội

Phạm vi tác động

Khắp các lĩnh vực, kinh tế xã hội

Một số lĩnh vực nhỏ kinh tế xã hội

Qui mô tổ chức

Rất lớn

Nhỏ

Tổ chức bộ máy

Cồng kềnh, tầng nấc, thứ bậc, quan lieu

Gọn lẹ, linh hoạt, sát thực tế, hiệu quả

Mục tiêu

Phục vụ nhà nước và nhân dân

Lợi nhuận

Kĩ năng hành chính

Đa dạng do công việc đa dạng

kỹ năng chuyên sâu

Thủ tục hành chính

Phức tạp

Đơn giản

Tính chính tri

Rõ nét, độ ảnh hưởng lớn

Không rõ nét

Mang tính quyền lực nhà nước

Không sử dụng quyền lực nhà nước

Ngân sách nhà nước

Tự hạch tính tài chính

Đội ngũ cán bộ, công chức trong tỏ chức

Người lao động trong tổ chức tự đảm nhận

Nguồn lực


Đặc điểm nền hành chính nhà nước

Tính pháp
Tính pháp
quyền
quyền

Tính lệ thuộc
Tính lệ thuộc
vào chính tri
vào chính tri

Tính liên tục,
Tính liên tục,
tương đối ổn
tương đối ổn
định và thích
định và thích
ứng
ứng

Tính chuyên
Tính chuyên
môn hóa và
môn hóa và
nghề nghiệp
nghề nghiệp
cao
cao

Tính hệ thống
Tính hệ thống
và thứ bậc
và thứ bậc
chặt chẽ
chặt chẽ

Tính không
Tính không
vụ lợi
vụ lợi

Tính nhân
Tính nhân
đạo
đạo


 Tính lệ thuộc vào chính trị


Nhà nước nói chung, hệ thống HCNN nói riêng có hai chức năng: Thứ nhất: duy trì trật tự chung; Thứ hai là bảo
vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền.Hành chính nhà nước phục vụ chính trị, thực hiện những nhiệm vụ chính trị do cơ quan quyền lực nhà nước
quyết định, trong đó Đảng là hạt nhân lãnh đạo; các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò
tham gia và giám sát hoạt động của nhà nước.Tuy nhiên cũng có trính độc lập tương đối về nghiệp vụ và kx thuật hành chính.


Tính pháp quyền
 Nền hành chính nhà nước là công cụ của công quyền, hoạt động dưới luật theo những quy
phạm pháp luật.

 Tính pháp quyền đòi hỏi cơ quan hành chính nhà nước, mọi cán bộ công chức phải nắm vững
quyền lực, sử dụng đúng quyền lực, đảm bảo đúng chức năng và thẩm quyền khi thực thi
công vụ.


Tính không vụ lợi
 Hành chính nhà nước có nhiêm vụ phục vụ lợi ích công
và công dân.

 Xây dựng hành chính công, công tâm trong sạch không vì
mục đích danh lợi, không đòi hỏi người khác phục vụ và
trả thù lao


Tính nhân đạo
 Bản chất nhà nước ta là nhà nước dân chủ, của dân, do dân, vì dân
 Tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân là xuất phát điểm của hệ thống luật, thể chết qui
tắc là thủ tục hành chính

 Cơ quan hành chính và đội ngủ công chức không được quan liêu cửa quyền, hách dịch gây phiền hà
cho dân khi thi hành công vụ


Nguyên tắc hoạt động của nền hành chính nhà nước.

Nguyên tắc
Đảng lãnh đạo
đối với hành
chính nhà nước

Nguyên tắc công

Nguyên tắc
Nguyên tắc

nhân dân làm
chủ trong quản

Nguyên  tắc

lý hành chính

Nguyên tắc tập

nhà nước.

trung dân chủ

phân định giữa
Nguyên tắc kết

QLNN về kinh

hợp giữa quản

tế và QLKD của

lý ngành với

DN nhà nước

quản lý lãnh thổ

pháp chế xã hội
chủ nghĩa

khai, minh bạch


Nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với hành chính nhà nước.
     Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam  là hệ thống chính trị nhất
nguyên, trong đó chỉ tồn tại một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam - lực
lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng CSVN là Đảng cầm
quyền, giữ vai trò lãnh đạo toàn dân, toàn diện bao gồm chính trị, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao.


Nguyên tắc nhân dân làm chủ trong quản lý hành chính nhà nước.
Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc
về nhân dân. Nhà nước là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy,
trong hoạt động hành chính nhà nước phải đảm bảo sự tham gia và giám sát của
nhân dân đối với hoạt động hành chính nhà nước.


Nguyên tắc tập trung dân chủ
   Đây là nguyên tắc cơ bản và áp dụng cho tất cả các cơ  quan nhà nước và tổ chức
của nhà nước trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Nguyên tắc này xuất phát từ
hai yêu cầu khách quan của quản lý, đó là: đảm bảo tính thống nhất của hệ thống lớn
(quốc gia, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận) và đảm bảo sự phù hợp với
đặc thù của hệ thống còn lệ thuộc (từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn
vị, bộ phận, cá nhân). Nguyên tắc này tạo khả năng kết hợp quản lý xã hội một cách
khoa học với việc phân cấp quản lý cụ thể, hợp lý từng cấp, từng khâu, từng bộ phận.


• Nguyên tắc kết hợp giữa quản lý ngành với quản lý lãnh thổ
Xuất hiện hai xu hướng khách quan có quan hệ mật thiết với nhau và thúc đẩy sản xuất xã hội phát triển, đó
là: chuyên môn hóa theo ngành và phân bố sản xuất theo địa phương, vùng lãnh thổ. Vì vậy, trong quản lý
nhà nước cần phải kết hợp giữa quản lý ngành với quản lý theo lãnh thổ (địa phương, vùng lãnh thổ).
  Hành chính nhà nước đối với ngành là điều hòa hoạt động của ngành theo các quy trình công nghe, quy tắc
kỹ thuật, nhằm đạt được các định mức kinh tế - kỹ thuật đặc thù của ngành.


Nguyên  tắc phân định giữa quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh
doanh của doanh nghiệp nhà nước
   Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, cac doanh nghiệp nhà nước được trao
quyền tự chủ kinh doanh theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN, có sự quản lý của
nhà nước. Nên vai trò chủ yếu của nhà nước là định hướng, dẫn dắt, hổ trợ và điều
chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp, không can thiệp sâu vào hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp nhà nước trước đây. Vì vậy, cần phải phân định và kết hợp
tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng quản lý kinh doanh của
doanh nghiệp nhà nước.


Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa
    Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước phải dựa
trên cơ sở pháp luật của nhà nước. nguyên tắc này không cho phép các cơ
quan nhà nước thực hiện quản lý nhà nước một cách chủ quan, tùy tiện mà
phải dựa vào pháp luật, làm đúng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên
tắc pháp chế, cụ thể.

Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị thông


Nguyên tắc công khai, minh bạch
Tin chính sách về văn bản, hoạt động hoặc nội dung nhất định. Tất cả những thông
tin hành chính nhà nước phải được công khai cho người dân trừ trường hợp có quy
định cụ thể với lý do hợp lý và trên cơ sở những tiêu chí rõ ràng.
  Minh bạch trong hành chính là những thông tin phù hợp được cung cấp kịp thời
cho nhân dân dưới hình thức dễ sử dụng, và đồng thời các quyết định và các quy
định của hành chính nhà nước phải rõ ràng và được phổ biến đầy đủ. Tính minh
bạch là điều kiện tiên quyết để hành chính nhà nước thực sự trước nhân dân và giúp
nâng cao khả năng dự báo của người dân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×