Tải bản đầy đủ

PARAPHRASE IELTS WRITING 2018 BY NGOCBACH

PARAPHRASE IELTS WRITING
(saying the same things in different words)
Hi các bạn, Mình gửi các bạn phiên bản rút gọn của sách Paraphrase book 2018. Ở phiên bản
2018, mình đã bổ sung nhiều từ paraphrase sử dụng cho các đề thi 2018 (đề 2018 mình nhận
xét là xu hướng ra đề khó hơn, nhất là task 2)
Bạn nào đã từng tìm hiểu về IELTS Writing thì thấy là việc bạn có thể paraphrase lại các từ
khóa, câu văn trong Task 2 là cực kỳ quan trọng.
Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng và thực sự chưa có một sách hay tài liệu nào viết chuyên
về mảng này. Sách Paraphrase book 2018 của mình ra đời nhằm đi sâu giải quyết giúp đỡ, cung
cấp cho các bạn một lượng từ vựng dồi dào để khắc phục điểm yếu, khó khăn khi paraphrase
Hy vọng tài liệu giúp các bạn học tập tiến bộ hơn.
Chúc các bạn học tốt !
-Ngọc Bách-

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


A – TASK 2
1. In general

These are ways to paraphrase the most common words in IELTS Writing Task 2. [used
for every topic]
- A is a cause of B
+ A result(s) in/ lead(s) to/ bring(s) about B
+ A is often associated with B
+ A paves the way for B
+ A is a catalyst of B
+ A is the precursor of B
+ A correlates with B
+ A makes a significant/substantial/valuable/great contribution to B
+ A is a key/contributing factor influencing B
+ A has/exerts an effect/impact/influence on B
Dịch đại ý
1. Khái quát
Dưới đây là những cách để paraphrase những từ thông dụng nhất trong IELTS Writing Task 2.
(dùng cho mọi topic)
- A là nguyên nhân của B
+ A dẫn đến B
+ A thường liên quan tới B
+ A mở đường cho B
+ A là chất xúc tác của B
+ A là tiền thân của B
+ A tương quan với B
+ A đóng một phần quan trọng tới B
+ A là yếu tố chủ chốt của B
+ A có ảnh hưởng đáng kể đến B

Example:
+ Spirituality is often associated with a reduced perception of stress in one's life.
+ From 1960 to 2009 slow economic growth has made a contribution to the persistence of
poverty.
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ From 1929 to 1933, the Depression Era was the catalyst for the high unemployment rate.
+ Political reforms pave the way for economic development.
+ Corruption is often associated with a decline in public morals.
+ An unhealthy diet correlates with a risk of heart disease.


+ The hard work of the employees has made a great contribution to the company’s success.
+ Having children is a contributing factor in building happy marriages.
+ Strict penalties for drivers who break the law exert a great impact on the reduction in the
number of road accidents.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Yếu tố tinh thần thường liên quan đến việc giảm cảm nhận về áp lực trong cuộc sống.
+ Từ năm 1960 đến 2009, tăng trưởng kinh tế chậm đã góp phần cho sự nghèo dai dẳng.
+ Từ 1929 đến 1933, thời kỳ Khủng hoảng là nguyên nhân của tỉ lệ thất nghiệp tăng cao.
+ Cải cách chính trị mở đường cho phát triển kinh tế.
+ Tham nhũng thường có liên quan đến sự suy thoái đạo đức xã hội.
+ Một chế độ ăn không lành mạnh dẫn tới nguy cơ bệnh tim.
+ Sư chăm chỉ của công nhân đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của công ty.
+ Có con là một yếu tố đóng góp cho việc xây dựng hôn nhân hạnh phúc.
+ Việc phạt nghiêm khắc các lái xe vi phạm pháp luật đã gây ra sức ảnh hưởng rất lớn cho việc
giảm số lượng tai nạn giao thông đường bộ.
- To do something for one’s sake/ for social benefit
+ For one’s own sake
+ for/in one’s own interest
+ as a social responsibility
+ not (only) for individual gain but (also) as a community duty.
+ social rather than personal benefits
Dịch đại ý
- Làm cái gì vì ai/ vì lợi ích xã hội
+ Vì lợi ích của riêng ai
+ Vì mối quan tâm của ai
+ trách nhiệm xã hội
+ không chỉ cho lợi ích cá nhân mà còn vì lợi ích cộng đồng
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ lợi ích công đồng hơn là cá nhân
Example:
+ Voluntary work should be done as a community duty, not for individual gain.
+ Taking regular exercise is something that people ought to do for their own sake.
+ Responsible parenting must be seen as a social responsibility.
+ Taking a gap year before entering university is in one’s own interest, provided that one uses
that time wisely.
+ The environmental movement stresses the importance of recycling for its social rather than
personal benefits.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Việc từ thiện nên được thực hiện như là nghĩa vụ cộng đồng chứ không vì lợi ích cá nhân.
+ Tập thể dục thường xuyên là điều mà mọi người nên làm cho chính bản thân mình.
+ Chăm sóc con cái có trách nhiệm cần được coi là trách nhiệm xã hội
+ Nghỉ 1 năm trước khi vào đại học là tùy vào sở thích cá nhân, miễn là họ có thể sử dụng thời
gian đó một cách khôn ngoan.
+ Phong trào môi trường tập trung vào sự quan trọng của việc tái chế vì lợi ích cộng đồng hơn
là cá nhân.

- To get benefits from something
+ To gain/derive/ get/ obtain/ enjoy benefits
+ To benefit greatly/enormously/considerably…from something
+ there are many benefits of doing something
Dịch đại ý
- Có lợi từ cái gì
+ Có được/ đạt được/ lấy được...lợi ích
+ Được lợi đáng kể từ cái gì
+ Có rất nhiều lợi ích từ việc làm gì đó
Example:
+ The whole global economy benefits enormously from reductions in energy consumption and
cost savings in industry processes.
+ The motor industry will be one of the first to enjoy the benefits of the recovery.
+ There are important benefits of walking for at least 30 minutes each day.
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ Most people enjoy jogging as well as deriving health benefits from this gentle exercise.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Kinh tế toàn cầu được lợi đáng kể từ việc giảm tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm chi phí sản
xuất.
+ Ngành công nghiệp mô tô sẽ là một trong những ngành công nghiệp được lợi nhất từ sự hồi
phục (kinh tế).
+ Có nhiều lợi ích đáng kể từ việc đi bộ ít nhất 30’ mỗi ngày
+ Hầu hết mọi người đều thích đi bộ cũng như có được những lợi ích sức khỏe từ bài tập nhẹ
nhàng này.

- To meet the requirement
+ To meet/ satisfy the need of/the demand for sth
+ To fulfil a requirement/condition/obligation
Dịch đại ý
- Đạt yêu cầu
+ Đạt/ thỏa mãn yêu cầu/ nhu cầu của cái gì
+ Thỏa mãn yêu cầu/ điều kiện
Example:
+ In many rural villages in Vietnam, the supply of underground water which has been in use
for hundreds of years, is now incapable of meeting the growing demand of the expanding
population.
+ Students must fulfil many requirements before going to college, hence the decrease in the
number of people getting educated.
+ The market had to satisfy the demand for rice of the consumers, which resulted in the growth
of production.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Ở nhiều làng nông thôn Việt Nam, nguồn nước ngầm vốn được dùng hàng trăm năm, nay đã
không thể thỏa mãn nhu cầu của dân số đang bùng nổ.
+ Sinh viên phải thỏa mãn nhiều yêu cầu để được vào đại học, từ đó dẫn đến sự sụt giảm số
lượng người được đi học.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ Thị trường cần thỏa mãn nhu cầu về gạo của người tiêu dùng, từ đó dẫn đến sự tăng trưởng
sản xuất.

- To try
+ to make every endeavor to do something
+ to make an effort
+ to attempt
+ to struggle to do sth
+ to apply oneself to sth
+ to exert oneself
Dịch đại ý
- Cố gắng
+ Dùng hết mọi cố gắng làm gì
+ Nỗ lực
+ Vất vả (đấu tranh) để làm gì
+ Cố hết mình
Example:
+ The government made every endeavor to help those affected by the earthquake.
+ The students struggled to do their homework.
+ She attempted to work with the government.
+ Making an effort to stay in a foreign country can be difficult.
+ In London, for example, the government has attempted to reduce traffic in the city by
introducing a congestion charge.
+ While there may be an element of luck in exams, students who apply themselves to their
coursework will generally achieve good grades.
Dịch đại ý
+ Chính phủ đã dùng mọi nỗ lực để trợ giúp những người bị ảnh hưởng của động đất
+ Học sinh đã vất vả để làm bài tập về nhà
+ Cô ấy nỗ lực làm việc với chính phủ.
+ Nỗ lực sinh sống tại một quốc gia nước ngoài có thể rất khó khan.
+ Ví dụ, tại London, chính phủ đã nổ lực giảm lượng giao thông tại thành phố bằng việc đưa
ra phí tắc đường.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ Dù có yếu tố may mắn trong các kì thi, nhìn chung, những sinh viên cố hết mình cho bài
kiếm tra thường sẽ đạt điểm tốt.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


2. Một số từ phổ biến
2.1 Children
+ a child
+ youngsters
+ offspring
Example:
+ Parents sometimes find it difficult to discipline their teenage offspring.
+ The role of parents is vital in determining how a child develops in the future.
+ A child will often fall under the influence of peers, so parents must discourage their children
from mixing with youngsters who behave badly.
Dịch đại ý
2. 1. Trẻ em
+ một đứa trẻ
+ thanh thiếu niên
+ thế hệ sau
Ví dụ
+ Cha mẹ đôi khi cảm thấy khó khăn trong việc kỷ luật những đứa con tuổi vị thành niên.
+ Vai trò của cha mẹ là rất quan trọng trong việc quyết định một đứa trẻ sẽ phát triển ra sao
trong tương lai.
+ Một đứa trẻ thường bị ảnh hưởng bởi những người đi trước, vậy nên cha mẹ phải ngăn cản
con cái chơi với những thanh thiếu niên có hành vi xấu.

2.2. School
+ educational institutions
+ places of learning
+ the classroom
Examples:
+ Funding for educational institutions must be high on the list of government priorities.
+ In all places of learning, from nursery school to sixth form colleges, discipline is essential in
the classroom.
+ Computers will never completely replace teachers in the classroom.
Dịch đại ý
2.2. Trường học
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ Tổ chức giáo dục
+ nơi để học
+ lớp học
Ví dụ
+ Gây quỹ cho các tổ chức giáo dục cần được đặt lên đầu danh sách ưu tiên của chính phủ
+ Ở mọi trường học, từ trường mẫu giáo cho tới loại hình cao đẳng thứ 6, kỷ luật là rất quan
trọng trong lớp học.
+ Vi tính không bao giờ có thể thay thế giáo viên trong lớp học.

2.3. Government
+ the authorities
+ national and local authorities
+ the state
Examples:
+ There are effective measures which the authorities can take to prevent re-offending when
prisoners are released.
+ I would argue that it is the responsibility of individuals, not the state, to decide what food
they choose to eat.
+ Funding should be provided by national and local authorities to control the rise of crime in
cities.
Dịch đại ý
2.3. Chính phủ
+ Chính quyền
+ Chính quyền địa phương và quốc gia
Ví dụ
+ Có những biện pháp hiệu quả mà chính quyền có thể sử dụng để ngăn cản việc tái phạm của
những phạm nhân đã từng được phóng thích.
+ Tôi cho rằng đó là trách nhiệm của cá nhân, không phải của chính quyền, khi quyết định lựa
chọn thức ăn mà mình ăn.
+ Chính quyền địa phương và quốc gia cần cung cấp quỹ để kiểm soát sự gia tăng của tội phạm
trong thành phố.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


B – TASK 1
1. In general
You can try using different subjects to make your writing more flexible. For example,
instead of saying “the number of people who learn English increased in 1950s”, you can
say that “in the 1950s, more people tended to learn English than in the past.”
It is very important to note that the words and expressions below are not lists of
synonyms. A few examples are given here, but look for these expressions when you are
reading, to see how they are used. To take just one example: made = produced sometimes,
but not all the time. We can say that Rice is produced in India, but we cannot say that Rice
is made in India. In other words, always notice how and when words and expressions can
be used.
You should also note that you can repeat key words from the task 1 diagram in your
report, but try to avoid doing this too often. If you study the vocabulary, you will be able
to make the vocabulary and structure of your reports more varied.
Dịch đại ý
1. Khái quát
Bạn có thể sử dụng chủ ngữ khác nhau để làm bài viết trở nên linh hoạt. Ví dụ, thay vì
viết “sô lượng người học Tiếng Anh đã tăng lên trong những năm 1950”, bạn có thể viết
là “trong những năm 1950, nhiều người có xu hướng học Tiếng Anh hơn trước đây.”
Chúng ta cần chú ý rằng các từ vựng và cụm từ dưới đây không phải là một danh sách
các từ đồng nghĩa. Mình có đưa ra một số ví dụ ở đây, nhưng bạn hãy cố gắng tìm những
cụm từ này khi bạn đọc tiếng anh để xem chúng được dung như thế này. Ví dụ, made có
thể sử dụng như produced, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ta có thể viết Rice
is produced in India, nhưng không thể viết Rice is made in India. Nói cách khác, hãy luôn
chú ý cách dùng từ và cụm từ khi có thể.
Bạn cũng cần lưu ý rằng bạn có thể lặp lại từ khóa khi miêu tả biểu đồ ở Task 1, nhưng
cố gắng tránh lạm dụng. Nếu bạn học từ vựng, bạn có thể linh hoạt hơn và khiến từ vựng
cũng như cấu trúc bài viết của bạn đa dạng hơn.
- Subject refers to figures – Verb refers to increases/ decreases
+ The number of/ The figure for/ The proportion of/ The percentage of people who … (relative
clause)
+ The number of/ The figure for people + V-ing/ (reduced relative clause)
+ There was an increase/ rise/ growth….in the number of… noun + V-ing or V-ed
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ There was a decrease/ drop/ fall/ decline…in the number of…noun +V-ing or V-ed
Dịch đại ý
+ Số lượng/ Số liệu/ Tỉ lệ/ Phần trăm những người + who (mệnh đề quan hệ)
+ Số lượng/ Số liệu những người + Ving (mệnh đề quan hệ rút gọn)
+ Có một sự tăng lên trong số lượng của ….+ danh từ + Ving/ Ved
+ Có một sự giảm trong số lượng của…+ danh từ + Ving/ Ved
Example: (Phần ví dụ em bổ sung thêm nhiều ví dụ nữa nhé)
+ In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%.
+ There has been an increase in the cost of coffee.
+ The number of people going to college rose to 5 million.
+ The proportion of people shopping at Wal Mart was 5%.
+ The figure for people who like to go to Mexico in the summer increased last year.
+ There was a rise in the percentage of children born by C-section.
+ There has been a growth in the number of countries affected by drought this year.
+ There was a decrease in the number of hospitals.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Năm 1999, phần trăm những người sử dụng Internet tại Mỹ là khoảng 20%.
+ Có sự tăng lên trong giá cà phê.
+ Số lượng những người học đại học tăng lên đến 5 triệu người.
+ Phần trăm những người mua sắm tại Wal Mart là khoảng 5%.
+ Số lượng những người thích đến Mexico vào mùa hè đã tăng lên.
+ Có một sự tăng lên trong phần trăm những đứa trẻ được sinh bằng cách sinh mổ. (C-section
= Caeserean section – sinh mổ)
+ Có một sự tăng lên trong số lượng những quốc gia bị ảnh hưởng bởi hạn hán năm nay.
+ Có một sự tăng lên trong số lượng bệnh viện.

- Subject refers to the chart
- Sử dụng chủ ngữ chỉ biểu đồ
+ The chart/ graph/ illustration/ map/ table…shows/ illustrates/ gives information about/
provides information about/ compares…

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


Example: The chart shows a change in the percentage of international students among
university graduates in different Canadian provinces between 2001 and 2006.
Dịch đại ý
+ Biểu đồ/ hình minh họa/ bảng…thể hiện/ minh họa/ cung cấp thông tin/ so sánh…
+ Ví dụ: Biểu đồ trên cho thấy một sự thay đổi trong phần trăm những sinh viên quốc tế trong
số những người tôt nghiệp đại học tại các vùng khác nhau của Canada tu 2001 đên 2006.

- Subject refers to what is shown in the chart
+ People tend to + V
+ X is the most popular ….
+ Company A reduced its waste production
+ The …(noun: consumption, spending…) is highest
+ People show their preference for…
+ People have a tendency to do sth
Dịch đại ý
+ Mọi người có xu hướng + động từ (làm gì đó)
+ X là …phổ biến nhất
+ Công ty A đã giảm lượng nước thải của công ty
+ …là cao nhất
+ Mọi người cho thấy sự yêu thích với…
+ Mọi người có xu hướng làm gì
Example: (bổ sung ví dụ)
+ In 2005, Internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population,
while the figure for Mexico reached just over 25%.
+ People in Britain spent just over £170,000 on photographic film, which is the highest figure
shown on the chart. By contrast, Germans were the lowest overall spenders, with roughly the
same figures (just under £150,000) for each of the six products.
+ Corn was the most popular food in Texas during the 60s.
+ The consumption of chocolate in the Middle East was higher than in India.
+ During the 1950s, the consumption of alcohol was highest in the USA, followed by Russia
and Germany.
+ People showed their preference for travelling to work by car, rather than by bus or train.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ People have a tendency to shop in their neighborhood, which often benefits the local grocery
stores more than it does supermarkets.
Dịch đại ý
+ Năm 2005, việc sử dụng Internet tại Mỹ và Canada đều tăng lên khoảng 70% dân số, trong
khi số liệu này của Mexico chỉ khoảng hơn 25%.
+ Người dân ở Anh tiêu khoảng hơn 170000 bảng cho phim ảnh, số liệu cao nhất được thể hiện
trên biểu đồ. Ngược lại, người Đức là những người chi tiêu ít nhất cho tất cả các sản phẩm, với
số liệu như nhau, dưới 150000 bảng cho mỗi sản phẩm trong số 6 sản phẩm trên.
+ Ngô là thực phẩm phổ biến nhất tại Texas những năm 60.
+ Lượng tiêu thụ socola ở vùng Trung Đông cao hơn ở Ấn Độ.
+ Trong những năm 1950, lượng tiêu thụ rượu tại Mỹ là cao nhất, theo sau là Nga và Đức.
+ Người dân cho thấy sự ưa thích dùng ô tô để đi làm hơn là bus hay tàu.
+ Người dân thường có xu hướng đi mua sắm ngay gần nhà, điều này có lợi hơn cho các cửa
hang tạp hóa thông thường hơn là các siêu thị.

2. Particular words
- A period of time
+ during the period between X and Y
+ between X and Y
+ from X to Y
+ during the 1950s
+ within five fears from X to Y
+ over the period from X to Y
+ over a period of 17 years
+ during the researched/ observed period
+ at the beginning/ end of the period shown
Dịch đại ý
+ trong khoảng thời gian giữa X và Y (năm X và Y)
+ giữa X và Y
+ từ X đến Y
+ trong những năm 1950
+ trong vòng 5 năm từ X đến Y
+ trong khoảng thời gian từ X đến Y
+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


+ qua 17 năm
+ trong thời gian nghiên cứu/ quan sát
+ giai đoạn đầu/ cuối
Example: (bổ sung ví dụ)
+ In contrast, the divorce rate peaked in 1980, at nearly 1.5 million divorces, before falling
(back) to 1 million at the end of the period.
+ The bar chart compares the cost of an average house in five major cities over a period of 13
years from 1989.
+ London experienced by far the greatest changes in house prices over the 13-year period.
+ The First World War took place between 1914 and 1918.
+ During the 1950s, the US economy quickly developed, making it the biggest economy in the
world.
+ Within 6 years from 1920 to 1926, hundreds of factories were established.
+ Many schools were founded over a period of 25 years from 1900 to 1925.
+ During the period shown in the graph, the quantity of ice cream consumed in Italy fell by
about 25%.
Dịch đại ý
Ví dụ
+ Ngược lại, tỉ lệ li hôn cao nhất vào năm 1980, gần 1.5 triệu vụ li hôn, trước khi giảm xuống
còn 1 triệu vào giai đoạn cuối.
+ Biểu đồ cột so sánh chi phí nhà ở tại 5 thành phố lớn trong thời gian 13 năm kể từ năm 1989.
+ London đã trải qua những thay đổi lớn nhất về giá nhà trong khoảng 13 năm cho tới nay.
+ Thế chiến thứ nhất diễn ra từ năm 1914 đến 1918.
+ Trong những năm 1950, kinh tế Hoa Kỳ phát triển nhanh chóng, trở thành nền kinh tế lớn
nhất thế giới.
+ Trong vòng 6 năm kể từ 1920 đến 1926, hàng trăm nhà máy đã được thành lập.
+ Rất nhiều trường học được sáng lập trong khoảng thời gian 25 năm từ 1900 đến 1925.
+ Trong khoảng thời gian được thể hiện trên biểu đồ, số lượng kem được tiêu thụ tại Ý đã giảm
khoảng 25%.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”


4 KÊNH CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA
THẦY NGỌC BÁCH IELTS
Hiện tại, thầy Ngọc Bách chỉ sử dụng duy nhất 4 kênh sau, không có kênh nào khác:

1. Website ngocbach.com: www.ngocbach.com
2. Page Tuhocielts8.0 (380k thành viên)
https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/
3. Group IELTS Ngoc Bach (180k thành viên)
https://www.facebook.com/groups/ieltsngocbach/
4. Facebook cá nhân của thầy Ngọc Bách (90k follows)
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77
Liên hệ: Nếu có câu hỏi các bạn có thể liên hệ IELTS Ngoc Bach ở đây:
http://ngocbach.com/chuyen_muc/view/70000261/Lien-he.html
Các bạn chỉ nên liên lạc với 4 ĐỊA CHỈ DUY NHẤT này để đăng ký học và mua các
sách từ thầy Ngọc Bách.
Chúc các bạn học tốt !
IELTS Ngoc Bach

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách,
các bạn truy cập: www.ngocbach.com
+ Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×