Tải bản đầy đủ

Kiểm tra giữa kỳ giáo dục học 2

Câu 1: Phân tích các chức năng cơ bản của người giáo viên THPT? Phương
hướng rèn luyện cho bản thân?
Trong suốt cuộc đấu tranh trường kỳ giữ nước và dựng nước, trong sự phát triển
mạnh mẽ và toàn diện của đất nước ta ngày nay, Đảng và Nhà nước luôn tôn vinh
nghề dạy học và vị trí cao cả của người thầy, Bác Hồ đã nói: “ Có gì vẻ vang hơn là
nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Người thầy giáo tốt –xứng đáng là thầy giáo- là người vẻ vang nhất”.
Chúng ta luôn ấn tượng với những người giáo viên có niềm đam mê đối với việc
giảng dạy, người giáo viên luôn hạnh phúc với công việc của họ trong mọi thời
điểm và hoàn cảnh. Giáo viên – người có tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc đời
của mỗi con người – bằng năng lực và phẩm chất mà họ có, đã trở thành lực lượng
chủ đạo trong sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, đào tạo thế hệ tương lai cho
đất nước – thông qua hai chức năng cơ bản: dạy học và giáo dục.
Về chức năng dạy học:
Quá trình dạy học là quá trình thống nhất giữa hai chủ thể ( chủ thể dạy và chủ thể
học), trong đó có sự tác động qua lại giữa người dạy ( vai trò chủ đạo) và người
học ( vai trò chủ động ), nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học, hình thành và phát
triển nhân cách cho người học.
Ở quá trình dạy học, chức năng trội là sự tác động về mặt nhận thức của học sinh
nhằm phát triển năng lực ( tri thức, kĩ năng, kĩ xảo tương ứng ) và hình thành thái
độ. Vì vậy, trong suốt quá trình dạy học, người giáo viên phải tổ chức và thực hiện

tốt các hoạt động nhằm tác động tích cực đến quá trình nhận thức độc đáo của học
sinh. Thể hiện:
 Xác định đúng nội dung, mục đích dạy học; chọn phương pháp dạy học,
hình thức, phương tiện dạy học phù hợp với học sinh trong từng điều kiện,
không gian, thời gian cụ thể.
 Đặt ra yêu cầu học tập đối với học sinh ở mức độ vừa với lực học của học
sinh.
 Định hướng cho học sinh lựa chọn thông tin, nội dung học tập trọng tâm, cần
thiết; giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản chính xác ngay trên lớp học.
 Hướng dẫn, chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả.
 Kích thích học tập ở học sinh (tích cực, độc lập, tự giác, tò mò, ham học)
bằng vốn kiến thức ngoài sách vở.
 Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh; hướng dẫn cho học sinh
tự đánh giá quá trình học tập của mình.
 Có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Quá trình nhận thức của học sinh không diễn ra theo con đường mò mẫm, thử và
sai như quá trình nhận thức chung của loài người mà diễn ra theo con đường đã
được khám phá, được những người giáo viên xây dựng nội dung dạy học và hướng


dẫn. Chính vì vậy, để làm tốt vai trò của một người giáo viên và góp phần cống
hiến vào sự nghiệp giáo dục, mỗi người giáo viên luôn có kế hoạch phấn đấu nhất
định:
 Truyền đạt, tổ chức và hướng dẫn để HS lĩnh hội hệ thống tri thức về khoa
học, về các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và con người.
 Thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
 Thường xuyên đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ nhận thức cho học sinh để nâng
cao trí tuệ.
 Tăng cường tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để điều
chỉnh cách dạy của bản thân và cách học của người học.
 Tạo quan hệ thầy trò tốt
 Tâm huyết, khách quan, công bằng, tôn trọng học sinh.
Về chức năng giáo dục:
Chức năng giáo dục thay đổi theo thời gian, nếu như ở thời phong kiến, giáo dục
chỉ nhằm mục đích tác động vào phẩm chất đạo đức, đào tạo con người phục vụ bộ
máy thống trị, quan lại cho chế độ phong kiến thì hiện nay, giáo dục nhằm đào tạo
người học trở thành con người có nhân cách, năng lực và phẩm chất toàn diện đáp
ứng yêu cầu phát triển của xã hội.
Quá trình giáo dục là quá trình trong đó, dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục,
người được giáo dục tự giác, tích cực, độc lập hình thành và phát triển nhân cách


phù hợp với quy định củ xã hội, đáp ứng được mục đích giáo dục của Nhà trường.
Bản chất của quá trình giáo dục nhằm chuyển hóa những yêu cầu, chuẩn mực xã
hội thành hành vi và thói quen tương ứng ( yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách
nhiệm,...).
Ở quá trình giáo dục, chức năng trội của nó là sự tác động trên các mặt cả về nhận
thức, tình cảm, hành vi nhằm giúp cho người đựơc giáo dục ý thức đúng đắn và sâu
sắc những chuẩn mực xã hội cũng như là ý nghĩa của việc thực hiện những chuẩn
mực đó. Qua đây nhằm giúp cho họ tích luỹ được những kinh nghiệm thực tiễn
tích cực, có nhu cầu và thói quen (yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm...)
đúng đắn, phù hợp với các giá trị chuẩn mực xã hội. Như vậy, việc hiểu đúng và
sâu các chuẩn mực xã hội, thể hiện qua hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực
được đặc biệt chú ý ở quá trình giáo dục.
Việc người giáo viên tổ chức các hoạt động và giao lưu cho học sinh được thể hiện:
 Tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia vào các loại hình hoạt động phong
phú và đa dạng trong nhà trường: hoạt động tình nguyện – xã hội,văn nghệ,
thực tế, vui chơi giải trí, lao động,..)
 Hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh các mối quan hệ nhiều mặt của học sinh
đối với thế giới xung quanh và đối với người khác.
 Mỗi giáo viên phải là một tấm gương sáng để học sinh học tập và noi theo.


 Phát huy vai trò chủ thể của học sinh, cung cấp cho các em vốn sống và vốn
kinh nghiệm cần thiết có thể phân tích và đấu tranh chống các tiêu cực.
 Ngăn chặn, hạn chế đến mức tối thiểu các ảnh hưởng tiêu cực bằng cách cải
tạo môi trường sống, nhờ các lực lượng truyền thông,...
Để thực hiện tốt quá trình giáo dục, người giáo viên cần:
 Giáo dục học sinh thông qua nội dung dạy học
 Quan sát, theo dõi thái độ, cảm xúc của người học để kịp thời uốn nắn, điều
chỉnh cho các em
 Đề ra các yêu cầu hợp lí nhằm phát huy vai trò chủ thể của học sinh
 Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm lôi cuốn học sinh tham gia
 Quan tâm học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ các
em.
 Giáo dục học sinh bằng tác phong, nhân cách, sự gương mẫu của bản thân.
 Có niềm tin sư phạm: tin vào bản chất luôn tốt đẹp, tin vào sự thay đổi,..
 Tác động lên đối tượng mọi lúc, mọi nơi bằng những phương thức khác
nhau.
 Kích thích được ham muốn học tập của các em.
 Có lòng yêu thương, quan tâm sâu sắc
 Linh hoạt và sáng tạo trong hoạt động và sử dụng phương pháp giáo dục phù
hợp.
Ngoài hai chức năng cơ bản là dạy học và giáo dục, người giáo viên THPT còn có
các chức năng khác như: nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào các hoạt
động chính trị, các tổ chức xã hội khác của đời sống xã hội,...
Ngày nay, trước xu thế đổi mới của thế giới- thời đại của khoa học- công nghệ
hiện đại. Đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới- một xã hội
công nghiệp, hiện đại, văn minh, công bằng, thì vai trò, chức năng, nhiệm vụ của
nhà trường, của người giáo viên đã có sự thay đổi cơ bản. Bản thân là sinh viên sư
phạm- những người giáo viên tương lai của thế kỷ XXI phải xây dựng những
phương hướng rèn luyện khi đang ngồi trên ghế giảng đường:
 Hoàn thành tốt chương trình đào tạo đang theo học.
 Cập nhật, bổ sung, hiện đại hoá kiến thức để có thể nắm vững những kiến
thức mới được bổ sung vào chương trình và sách giáo khoa, đặc biệt là
những kiến thức chuyên ngành.
 Không những nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn tìm hiểu, làm quen
với kiến thức ngoài xã hội để có hiểu biết sâu sắc nhất.
 Tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động thể dục – thể thao, văn hóa
văn nghệ.


 Tham gia vào các hoạt động đoàn thể, các CLB nhằm nâng cao kỹ năng làm
việc nhóm, rèn luyện phong thái khi đứng trước đám đông.
 Tự trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin để ứng dụng vào quá
trình học và làm việc.
 Thực sự yêu và hiểu sâu sắc về nhiệm vụ cao cả của nghề nghiệp bản thân,
toàn tâm toàn ý cho công việc của mình.
 Luôn có cảm xúc tích cực để tạo nên sự khác biệt trong quá trình học cũng
như sau khi ra trường làm việc.
 Luôn đặt ra các kế hoạch, nhiệm vụ cho bản thân thực hiện, luôn trong tư thế
sẵn sàng chủ động với các kế hoạch đó.
 Tạo khoảng thời gian suy nghĩ, đánh giá về bản thân để có sự thay đổi, điều
chỉnh.
 Học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè những người xung quanh mình; rút
ra cho mình những bài học từ thời gian kiến tập, thực tập.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng là thầy. Trong thời
đại xây dựng xã hội học tập ngày nay, vai trò của người thầy lại càng không thể
thiếu trong quá trình định hướng về tri thức, nhân cách và phương pháp. Do vậy, để
trở thành người giáo viên hiệu quả, người mà tất cả học sinh đều muốn theo học,
sinh viên sư phạm chúng ta phải thay đổi tư duy, luôn nỗ lực học hỏi và tạo cho
mình thói quen tích cực.
Câu 2: Phân tích vai trò của người giáo viên THPT? Phương hướng rèn luyện của
bản thân?
Theo từ điển tiếng Việt, giáo viên là “những người làm nghề dạy học”. Với quan
niệm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, thầy giáo luôn được tất cả mọi người kính trọng.
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là: “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức,
trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính
năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục
học lên, hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trung học phổ thông là một bộ phận hữu cơ của giáo dục phổ thông, là cầu nối
giữa cấp tiểu học, trung học cơ sở với bậc đại học. Đây là cấp học làm cho hệ
thống giáo dục đào tạo mang tính chỉnh thể, hệ thống và liên thông. Vì vậy, người
giáo viên trung học phổ thông có chức năng chủ yếu là truyền bá tri thức văn hóa,
rèn luyện nhân cách cho học sinh THPT nhằm chuẩn bị cho các em tiếp tục học tập
ở cấp đại học, cao đẳng hoặc đi vào cuộc sống sản xuất, cuộ sống xã hội, là bộ
phận của nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Tại đại hội giáo dục toàn quốc ngày 23-3-1956, Bác Hồ đã chỉ rõ: “các thầy cô
giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì, dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến


bộ nhanh”. Dạy và học cần theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước. Thầy dạy tốt,
hoc trò tốt, cũng cấp đủ cán bộ cho nông nghiệp, công nghiệp, cho các ngành kinh
tế và văn hóa. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các thầy cô giáo.
Đội ngũ giáo viên THPT, lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục cấp
THPT, góp phần từng bước nâng cao trình độ dân trí, phát hiện và bồi dưỡng nhân
tài, đào tạo một nguồn nhân lực đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của CNHHĐH đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Từ những nội
dung trên thì vai trò của đội ngũ giáo viên THPT trong đổi mới giáo dục được thể
hiện ở các mặt:
Một là, giáo viên là người đào tạo con người mới, đào tạo thế hệ tương lai cho đất
nước.
 Con người mới: con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức
khỏe, thẫm mỹ, nghề nghiệp; có các phẩm chất và năng lực cần thiết; năng
động linh hoạt nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm; có các
kỹ năng cần thiết trong xã hội hiện đại, kỹ năng giao tiếp có hiệu quả, kỹ
năng hợp tác, vận dụng tri thức để giải quyết các tình huống trong thực tiễn,
có khả năng lao động tự chủ tự giác, tích cực, sáng tạo với năng suất cao,
nhiệt tình, biết áp dụng các thành tựu KHKT; ý thức giác ngộ chính trị lòng
tự hào dân tộc, yêu nước, yêu CNXH.
 Trách nhiệm đào tạo con người mới:
Là của chung toàn xã hội: tất cả lực lượng xã hội đều phải tham gia, nhưng
trong đó đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng nhất. Vì: giáo viên là người
được chuẩn bị về nghề nghiệp tương ứng, hiểu biết yêu cầu của xã hội đối
với giáo dục, có trình độ chuyên môn, có nghiệp vụ sư phạm, hiểu biết đặc
điểm tâm sinh lý lứa tuổi; có khả năng, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho
học sinh để giáo dục học sinh; những tác động của giáo viên đến học sinh là
những tác động đúng đắn, có chương trình, có kế hoạch, nội dung, phương
pháp, phương tiện thích hợp để ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách
của học sinh; có ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ, sấu sắc, có tác dụng làm
chuyển biến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, thái độ của học sinh; giáo viên là
người chịu trách nhiệm trước nhà trường, gia đình và xã hội về chất lượng
đào tạo học sinh; họ là người tổ chức, điều khiển quá trình hình thành nhân
cách của học sinh phù hợp với mục đích giáo dục; đây cũng là quyền lợi, là
nghĩa vụ, đồng thời là trách nhiệm của người giáo viên được Đảng và Nhà
nước giao cho.
 Biện pháp thực hiện:
+ Tổ chức, hướng dẫn và giáo dục hoc sinh nhằm hình thành cho họ hệ
thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo .
+ nêu gương tốt


+ Yêu nghề
- Thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
- Thường xuyên trau dồi nhân cách bản thân, phải gương mẫu ở mọi nơi
- Thường xuyên quan tâm, gần gũi, hiểu biết, tôn trọng, thương yêu, thông
cảm cho hs, kịp thời tâm sự , chia sẻ cho học sinh.
- Đưa ra nhiều biện pháp xử lí kịp thời, phù hợp
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, thường xuyên theo
dõi, điểm duyệt, quan sát, theo dõi hành vi học sinh, động viên học sinh
- Thông qua bài học giúp học sinh hệ thống, lĩnh hội kĩ năng, kĩ xảo, rèn
luyện kĩ năng sống, các phẩm chất đạo đức, hành vi, phẩm chất đạo đức tốt
- Giáo viên phải định hướng cho quá trình hình thành và phát triển nhân cách
cho học sinh.
Hai là, giáo viên là lực lượng chủ đạo trong sự nghiệp phát triển văn hóa –
giáo dục.
Sự phát triển văn hóa giáo dục là sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân
dân nên có nhiều lực lượng tham gia (xã hội, nhà trường, gia đình) , đặc biệt
trong xã hội ngày nay khi mà xã hội hóa giáo dục thì tất cả mọi cá nhân, tổ
chức trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia vào sự nghiệp phát triển văn
hóa giáo dục của đát nước.
Song lực lượng đóng vai trò chủ yếu, cốt cán trong sự nghiệp này chính là
đội ngũ các thầy, cô giáo. Quy mô, tốc độ phát triển và chất lượng nền văn
hóa- giáo dục của đất nước, tùy thuộc phần lớn vào chất lượng, số lượng đội
ngũ các thầy, cô giáo. Nếu đất nước có đội ngũ thầy. cô giáo đông đảo về số
lượng, vững vàng về chất lượng thì sự nghiệp phát triển văn hóa- giáo dục sẽ
nhanh, mạnh và vững chắc hơn, dáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của đất nước.
Các lực lượng khác là lực lượng mang tính chất hỗ trợ, tạo điều kiện thúc
đẩy hoạt động dạy học, giáo dục của giáo viên đạt hiệu quả. Với vai trò đó,
Bác Hồ đã khẳng định: “không có thầy, cô giáo thì không có giáo dục, không
có cán bộ, và không nói gì đến kinh tế, văn hóa”.
Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi hình thành nhân cách, có nhiều ảnh hưởng và
tác động, nhiều lực lượng tham gia nhưng ảnh hưởng, tác động của giáo viên
giữ vai trò quyết định nhất bởi vì hoạt động của giáo viên bao giờ cũng có kế
hoạch, nội dung, mục đích, nghệ thuât sư phạm. Người Gv đc chuần bị về
mọi mặt có đày đủ phẩm chất và năng lực để dạy dỗ và giáo dục hs. Hơn
nữa, Gv là người trực tiếp tổ chức các hoạt động và giao lưu để Hs hình
thành nhân cách
Biện pháp thực hiện:
- tham gia các hội thảo khoa học về chuyên môn
- tham gia các lơp shojc chuyên đề về khoa học có liên quan đến môn học,
về khoa học giáo dục.


- tự học: đọc sách báo khoa học, kinh nghiệm từ thầy cô bạn bè.
- Trang phục. Giao thông
- Gv phải chủ động phối hợp vói gia đình hs vói các lực lượng Xh để giáo
dục Hs mọi nơi, mọi lúc.
- Các hoạt động mag Gv cho hs là những hoạt động có mục đích xác định,
có chương trình, kế hoạch, nội dung, có phương pháp, phù hợp với đặc điểm
tâm sinh lí lứa tuổi.
- Phát huy cao độ vai trò tự giác, tích cực sáng tạo của người học, phát huy
các ảnh hưởng các lực lượng xh trong quá trình giáo dục sư phạm
Sự nghiệp cách mạng nước ta đang tiến hành với mục tiêu tạo ra sự tăng trưởng
cao về kinh tế, tiến bộ và công bằng về xã hội, cải thiện và không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng đất nước thành một quốc gia
giàu mạng, công bằng, dân chủ, văn minh. Để đạt được mục đích có ý nghĩa sống
còn đó, phải đào tạo được một thế hệ trẻ có trình độ, trí tuệ, bản lĩnh, giàu lòng yêu
nước, điều này phụ thuốc vào nền giáo dục với chất lượng ngày càng cao để góp
phần xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình
CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Để làm được điều đó đội ngũ giáo viên là lực
lượng chủ lực.
Câu 3: phân tích nội dung và các biện pháp tìm hiểu học sinh lớp chủ nhiệm
của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT? ( đối tượng giáo dục)
Câu 4: phân tích nội dung và phương pháp tìm hiểu và nắm vững đặc điểm
đối tượng giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp. Theo anh chị, giáo viên chủ
nhiệm cần lưu ý những gì khi thực hiện công tác này?
Nhà giáo dục K.D.Usinki nói rằng: “ muốn giáo dục con người về mọi mặt phải
hiểu con người về mọi mặt”. Vì vậy, người giáo viên muốn thực hiện tốt chức năng
dạy học và giáo dục hay muốn thực hiện tốt công tác chủ nhiệm, cần tìm hiểu và
nắm vững đối tượng giáo dục của mình. Vì:
 Nguyên tắc quan trọng trong giáo dục: chú ý đặc điểm của đối tượng giáo
dục.
 Đây là điều kiện cơ bản để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng tập thể
học sinh thành tập thể vững mạnh.
 Giúp giáo viên hiểu được đặc điểm và các yếu tố tác động đến học sinh lớp
chủ nhiệm như đặc điểm tâm sinh lý, nhân cách, hoàn cảnh gia đình, sự quan
tâm của gia đình, mong muốn nguyện vọng của các em,..
 Có cơ sở đúng đắn giúp giáo viên lựa chọn và thực hiện PPGD, NDGD,
HTGD phù hợp.
Nội dung tìm hiểu:


 Tìm hiểu từng học sinh: đặc điểm cá tính, năng lực học tập, mối quan hệ bạn
bè thầy cô, hoàn cảnh gia đình, xu hướng nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe,
vị trí học sinh trong tập thể lớp, nguyện vọng, sở thích, phẩm chất đạo đức,..
 Tìm hiểu tình hình học tập và tham gia các hoạt động: hứng thú nguyện
vọng của tập thể học sinh, thế mạnh của lớp, các môn học thông qua giáo
viên bộ môn, năng lực học tập của học sinh trong lớp.
 Tìm hiểu ban cán sự lớp: sự phối hợp với ban chấp hành chi đoàn, năng lực,
uy tín
 Tìm hiểu sĩ số: số lượng nam – nữ, số lượng đoàn viên.
 Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
 Quá trình phát triển của tập thể học sinh.
 Tìm hiểu địa bàn dân cư nơi gia đình học sinh sinh sống.
Để tìm hiều và nắm vững đối tượng giáo dục, người giáo viên chủ nhiệm có thể
vận dụng những biện pháp như:
 Thực nghiệm tự nhiên.
 Hồ sơ của học sinh: học bạ, sơ yếu lí lịch, y bạ, các bản tự nhận xét đánh giá,
nhận xét của giáo viên bộ môn,..
 Phiếu điều tra.
 Sổ sách của lớp: sổ điểm, sổ đầu bài, sổ biên bản,..
 Quan sát học sinh về hành động, thái độ và hành vi: trong giờ học, trong
hoạt động, giờ nghỉ giải lao..
 Sản phẩm hoạt động của học sinh: vở bài tập, vở ghi, bài kiểm tra, bài thi,
bài thơ, mẩu chuyện,..
 Trò chuyện với học sinh..
 Trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm cũ của học sinh.
 Trao đổi với giáo viên bộ môn.
 Thông qua ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn.
 Thông qua bạn thân học sinh: bạn khác giới, cùng giới.
 Thăm gia đình học sinh: ba mẹ, anh em.
Yêu cầu sư phạm:
 Cần có nhật kí giáo viên chủ nhiệm.
 Có sổ công tác chủ nhiệm
 Giáo viên cần có kết luận chính xác, khách quan ( phân tích, tổng hợp, so
sánh, phân loại thông tin thu được cẩn thận).
Khi thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm, người giáo viên cần lưu ý những yêu
cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt:
 Nắm vững chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thông tư 20 của BGD&ĐT:


+ Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo: tuân thủ các quy định và rèn
luyện đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn
luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo
+ Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: nắm vững
chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng
lực chuyên môn và nghiệp vụ đổi mới yêu cầu giáo dục.
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh.
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh.
Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
sinh.
Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh.
+ Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục: an toàn, lành mạnh
dân chủ, phòng – chống bạo lực học đường.
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường.
Tiêu chí 9. Thực hiền quyền dân chủ trong trường.
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo
lực học đường.
+ Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và
xã hội.
Tiêu chí 11. Tọa dựng mối quan hệ hợp tác cha mẹ hoặc người giám hộ của
học sinh và các bên liên quan.
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt
động dạy học cho học sinh.
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục
đạo đức, lối sống cho học sinh.
+ Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng
công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy
học, giáo dục.
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.
Tiêu chsi 15. ứng dụng CNTT, khai thác và sử dụng thiết bị công nghê trong
dạy học, giáo dục.
 Hiểu biết sâu sắc học sing trong lớp chủ nhiệm, hết lòng yêu thương học
sinh, nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm.
 Biết xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp và chỉ đạo cho cán bộ lớp xây dựng
kế hoạch hoạt động của tập thể lớp.


 Phải có đủ phẩm chất và năng lực của người giáo viên XHCV Việt Nam. Cụ
thể:
+ Mặt phẩm chất: có niềm tin cách mạng, có lý tưởng nghề nghiệp, có niềm
tin sư phạm ( tin vào bản chất tốt đẹp của con người,vào khả năng giáo dục,
tin tưởng và tôn trọng nhân cách của học sinh), có lòng yêu nghề, yêu trẻ, có
tình cảm trong sáng và cao thượng... có lòng nhân đạo, thái độ công bằng
trong đánh giá, giản dị, khiêm tốn, biết tự kiềm chế, tự tin, kiên trì,..
+ Mặt năng lực: giáo viên phải trang bị cho bản thân một lượng lớn hệ thống
tri thức cần thiết ( kiến thức về môn học, về hoạt động giạy học và giáo dục,
về công cụ) để hình thành những kỹ năng sư phạm cần thiết: kỹ năng thiết
kế( chương trình, kế hoạch, hoạt động dạy học,..), ký năng thiết lập mối
quan hệ với học sinh, kỹ năng làm việc với tập thể học sinh, kỹ năng triển
khai hoạt động dạy học, kỹ năng nhận thức và nghiên cứu khoa học, kỹ năng
hoạt động xã hội, kỹ năng tự học,...Hệ thống tri thức và kỹ năng nêu trên sẽ
tạo thành năng lực sư phạm của người giáo viên.
 GVCN lớp cần có kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp:
+ Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể: học tập, lao động, sinh hoạt lớp,
thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, cắm trại, du lịch.
+ Xây dựng và điều chỉnh dư luận vào mục đích giáo dục
+ Phát hiện kịp thời các phần tử tiêu cực, tìm hiểu nguyên nhân và tác động
kịp thời.
+ Phối hợp với các giáo viên bộ môn để xây dựng tập thể lớp và giáo dục
học sinh.
+ Xây dựng truyền thống của lớp.
+ Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc xây dựng tập thể, các hoạt
động tập thể và giáo dục học sinh.
+ Đặt mục tiêu của việc tổ chức hoạt động giáo dục
+ Thiết kế chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục.
+ Tổ chức giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và pháp luật cho học sinh.
+ Tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng học tập văn hóa cho học sinh,
+ Tổ chức hoạt động giáo dục lao động cho học sinh.
+ Tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, bảo vệ
sức khỏe.
+ Kỹ năng phối hợp công tác và giúp đỡ cho chi đoàn, chi đội hoạt động tốt.
+ Phối hợp với giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh.
 Người giáo viên chủ nhiệm phải luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình, rèn luyện
với tình cảm nghề nghiệp “tất cả vì học sinh thân yêu”, có kế hoạch tự hoàn
thiện bản thân về mọi mặt:
+ luôn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm.


+ rèn luyện đạo đức tác phong, mẫu mực trong giao tiếp xã hội, trong quan
hệ đồng nghiệp và thầy trò.
 Kết luận sư phạm đối với GVCN
* Biết lắng nghe các lời khuyên thực tế.
* Làm quen với truyền thống của nhà trường, những nét đặc trưng về công
tác giảng dạy, học tập, giáo dục đạo đức.
* Chủ động tìm hiểu về nhà trường, lớp học, phòng học, các trang thiết bị,
các cơ sở vật chất khác của nhà trường.
* Cần học hỏi về những phương pháp, phương thức thành công trong giảng
dạy của một số giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm của trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×