Tải bản đầy đủ

Bản sao y có thời hạn bao lâu

Bản sao y có thời hạn bao lâu?

Hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức khi xử lý hồ sơ từ chối tiếp nhận bản sao được chứng thực quá thời hạn ba
tháng hoặc sáu tháng kể từ ngày bản sao được chứng thực. Vậy việc làm này có đúng luật hay không?
Quy định hiện hành: Khoản 1, 2 điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
"... Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác.
Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính
đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác..."
Đồng thời, pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã
được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.
Như vậy, có thể hiểu thời hạn của bản sao y là vô thời hạn.
Tuy nhiên, cần có quy định cụ thể để phù hợp với thực tế rằng:
- Bản sao “vô hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử
nhân, kỹ sư…) thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn. Vì với các loại văn bằng, chứng chỉ về cơ bản thì sẽ không
thay đổi đối với người được cấp, kể cả khi họ đã chết.
- Bản sao “hữu hạn”: Là bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn (chứng minh
nhân dân…) thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.bởi những loại giấy tờ đó có thể thay
đổi sau một thời gian
Theo mình, việc quy định thời gian đối với các bản sao văn bằng, chứng chỉ ở một số cơ quan xem ra không

phù hợp với thực tiễn cuộc sống cũng như các quy định của pháp luật.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×