Tải bản đầy đủ

kế hoạch thực tập giảng dạy toàn đợt

SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TOÀN ĐỢT
(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 07/04/2019)

Họ và tên sinh viên: Cao Thị Oanh

Khoa: Toán

Trường TTSP: THPT Trần Phú


Lớp chủ nhiệm: 10A2

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Cô – Nguyễn Thị Huyền

ST
T

Tuần lễ

Nội dung công việc
- Tham gia chào cờ đầu tuần, ra mắt đoàn
thực tập.
- Gặp gỡ GVHD chuyên môn, ghi chép
lịch dự giờ và lên kế hoạch các giáo án
sẽ phải chuẩn bị trong suốt quá trình
kiến tập.

1

2

Tuần 1
(11/2-16/2)

Tuần 2
(18/2-23/2)

- Dự giờ các tiết dạy của giáo viên
hướng dẫn .
- Soạn giáo án giảng dạy.
- Nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn.
- Sửa giáo án và thực hiện giảng thử với
giáo sinh cùng nhóm.
- Lập kế hoạch giảng dạy toàn đợt sau
khi đã nắm bắt các thông tin trên.
- Nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn.
- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng
dẫn.
- Sửa giáo án và thực hiện giảng thử với
giáo sinh cùng nhóm.


- Lên tiết giảng dạy, bài 5, tiết 44: Dấu
của tam thức bậc hai.
- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh cùng
nhóm.

Ghi chú


- Soạn giáo án giảng dạy.

3

Tuần 3
(25/2-2/3)

4

Tuần 4
(4/3-9/3)

5

Tuần 5
(11/3-16/3)

6

Tuần 6
(18/3-23/3)

- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng
dẫn.
- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh cùng
nhóm.
- Lên tiết giảng dạy, bài 1, chương 3, tiết
29: Phương trình đường thẳng.
- Tìm tài liệu cho giáo án.
- Chỉnh sửa giáo án.
- Nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn.
- Sửa giáo án và thực hiện giảng thử với
giáo sinh cùng nhóm.
- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh cùng
nhóm.
- Lên tiết giảng dạy tiết 47: Luyện tập
Dấu của tam thức bậc hai.
- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng
dẫn.
- Soạn giáo án giảng dạy.
- Nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn.
- Sửa giáo án và thực hiện giảng thử với
giáo sinh cùng nhóm.
- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh cùng
nhóm.
- Lên tiết giảng dạy tiết 32: phương trình
đường thẳng (tiếp theo)
- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng
dẫn.
- Soạn giáo án giảng dạy.
- Nộp giáo án cho giáo viên hướng dẫn.
- Sửa giáo án và thực hiện giảng thử với
giáo sinh cùng nhóm.
- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh cùng
nhóm.
- Lên tiết giảng dạy, bài 4, chương 4, tiết
51: Phương sai và độ lệch chuẩn.
- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng


dẫn.

7

Tuần 7
(25/3-30/3)

8

Tuần 8
(1/4-6/4)

- Soạn giáo án và nộp cho giáo viên
hướng dẫn.
- Dự giờ tiết dạy của giáo viên hướng
dẫn.
- Lên tiết, giảng dạy bài 2, tiết 36:
Phương trình đường tròn.
- Kết thức đợt TTSP, chia tay giáo viên
hướng dẫn, học sinh và trường THPT
Trần Phú.

Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Ngày 14 tháng 2 năm 2019
Sinh viên kí tên

Cao Thị OanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×