Tải bản đầy đủ

Lý thuyết kiểm toán căn bản

KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Nổ lực nửa vời - Thất bại đích đáng!

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG (tr335)
Mục tiêu kiểm toán
Hiện hữu
Quyền
Đầy đủ
Đánh giá & phân bổ
Ghi chép chính xác
Trình bày và thuyết
minh

Diễn giải
- NPThu khách hàng thể hiện trên BCTC là có thật.
- NPThu khách hàng thể hiện trên BCTC thuộc quyền sở hữu của đơn vị.
- Tất cả các khoản NPThu khách hàng đã được ghi chép đầy đủ.
- Các khoản NPThu khách hàng được thể hiện trên BCTC và những điều chỉnh liên
quan đã được đánh giá, ghi nhận phù hợp.
- Số liệu chi tiết của tài khoản NPThu khách hàng khớp đúng với số dư trên sổ cái.

- Các phép tính lên quan đến tài khoản NPThu khách hàng đều chính xác về số học.
- Các khoản NPThu được trình bày và thuyết minh thì có thật, thuộc về đơn vị, đầy
đủ, diễn đạt và phân loại đúng.

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG (tr343)
Loại
Thủ tục
phân tích
cơ bản

Kiểm tra
chi tiết

Thủ tục kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán

Phân tích các tỷ số:
- Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu
- Vòng quay NPThu
- So sánh số dư nợ quá hạn năm nay so với năm trước
- Tính tỷ số chi phí dự phòng trên số dư NPThu khách hàng.
- Kiểm tra bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ và đối chiếu với
sổ chi tiết và sổ cái.
- Gửi thư xác nhận.
- Kiểm tra việc khóa sổ nghiệp vụ bán hàng.
Kiểm tra lập Dự phòng phải thu khó đòi.
- Xem xét các khoản phải thu khách hàng bị cầm cố, thế chấp.
- Đánh giá chung về sự trình bày và thuyết minh NPThu khách hàng
trên BCTC.

Hiện hữu,
Đầy đủ,
Đánh giá
Ghi chép chính xác
Hiện hữu và Quyền
Hiện hữu và Đầy đủ
Đánh giá và Phân bổ
Trình bày và
Thuyết minhKIỂM TRA HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN (tr366)
Mục tiêu kiểm toán

Diễn giải


KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Hiện hữu
Quyền
Đầy đủ
Đánh giá và phân bổ
Ghi chép chính xác
Trình bày và thuyết
minh

Nổ lực nửa vời - Thất bại đích đáng!
-

Hàng tồn kho thể hiện trên BCTC là có thật.
Giá vốn hàng bán được ghi nhận là thực sự phát sinh ...
Hàng tồn kho thể hiện trên BCTC thuộc quyền sở hữu của đơn vị.
Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán đã được ghi chép đầy đủ.
Giá trị hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trên BCTC và những điều chỉnh liên
quan đã được đánh giá, ghi nhận phù hợp.
- Số liệu chi tiết của TK hàng tồn kho khớp đúng với số dư trên sổ cái.
- Các phép tính toán liên quan đến TK hàng tồn kho đều chính xác về số học.
- Hàng tồn kho được trình bày, phân loại đúng, diễn đạt dễ hiểu và đầy đủ các
thuyết minh cần thiết.

KIỂM TRA HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN (tr383)
Loại

Thủ tục
phân tích
cơ bản

Kiểm tra
chi tiết

Thủ tục kiểm toán
- So sánh số dư hàng tồn kho năm hiện hành với số dư năm trước.
- So sánh số vòng quay hàng tồn kho năm hiện hành với năm trước.
- So sánh tỉ lệ lãi gộp năm hiện hành với năm trước.
- Phân tích sự biến động của giá trị hàng mua trong năm.
- So sánh khối lượng mua hàng năm hiện hành với năm trước.
- So sánh giá thành năm hiện hành với năm trước, giá thành đơn vị kế
hoạch với giá thành đơn vị thực tế.
- So sánh tỉ lệ chi phí NVLTT, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí
SXC trong tổng chi phí sản xuất của năm hiện hành với năm trước.
- So sánh chi phí thực tế với chi phí tiêu chuẩn.
- Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho.
- Gửi thư xác nhận hoặc tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho
được gửi ở đơn vị khác.
- Kiểm tra việc đánh giá hàng tồn kho.
- Kiểm tra việc khóa sổ kế toán.
- Kiểm tra chứng từ mua hàng sau ngày kết thúc tiến độ.
- Kiểm tra số dư đầu kỳ của hàng tồn kho.
- Kiểm tra lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Xem xét việc trình bày và thuyết minh chính sách kế toán về hàng
tồn kho, giá vốn hàng bán và những thay đổi, nếu có.

Mục tiêu kiểm toán

Hiện hữu, đầy đủ,
đánh giá và phân bổ,
ghi chép chính xác.

Hiện hữu, đầy đủ,
quyền, đánh giá và
phân bổ
Đánh giá và phân bổ
Hiện hữu, đầy đủ
Đầy đủ
Hiện hữu, đầy đủ,
đánh giá và phân bổ,
ghi chép chính xác.
Đánh giá.
Trình bày và
thuyết minh.

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (tr435)
Mục tiêu kiểm toán
Hiện hữu
Nghĩa vụ
Đầy đủ
Đánh giá và phân bổ

-

Diễn giải
Các khoản NPTrả được thể hiện trên BCTC có thật.
Các khoản NPTrả được thể hiện trên BCTC thật sự là nghĩa vụ của đơn
vị.
Tất cả các khoản NPTrả đã được ghi chép đầy đủ.
Các khoản NPTrả được đánh giá, ghi nhận phù hợp.


KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Nổ lực nửa vời - Thất bại đích đáng!
-

Ghi chép chính xác
Trình bày và
thuyết minh

Số liệu chi tiết của tài khoản NPTrả khớp đúng với số dư trên sổ cái.
Các phép tính liên quan đến tài khoản NPTrả đều chính xác về số học.
Các khoản NPTrả được trình bày, phân loại đúng, diễn đạt dễ hiểu vả đầy
đủ các thuyết minh cần thiết.

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ (tr442)
Thử nghiệm
kiểm toán
Thủ tục phân
tích cơ bản

Thủ tục kiểm toán
-

Kiểm tra
chi tiết

-

Tỷ lệ NPTrả người bán trên tổng giá trị hàng mua
trong kỳ.
Tỷ lệ NPTrả người bán trên tổng nợ ngắn hạn.
Đối chiếu bảng số dư chi tiết NPTrả với sổ cái và sổ
chi tiết.
Gửi thư xác nhận một số khoản phải trả.
Chọn mẫu để kiểm tra chứng từ gốc và các tài liệu liên
quan.
Kiểm tra bảng chỉnh hợp NPTrả với bảng kê hóa đơn
hàng tháng của người bán.
Tìm kiếm các khoản NPTrả không dược ghi chép.
Xem xét việc trình bày và thuyết minh các khoản phải
trả trên BCTC

Mục tiêu kiểm toán
Hiện hữu, đầy dủ
Ghi chép chính xác
Hiện hữu, nghĩa vụ,
đánh giá và phân bổ
Đầy đủ
Trình bày và thuyết
minh

KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ (tr454)
Thử nghiệm
kiểm toán
Thủ tục phân
tích cơ bản

Kiểm tra
chi tiết

Thủ tục kiểm toán
- So sánh giữa chi phí lãi vay với số ước tính (căn cứ số dư nợ vay
bình quân và lãi suất bình quân).
- So sánh chi phí lãi vay năm nay với các năm trước.
- So sánh số dư nợ vay cuối năm với đầu năm.
- Yêu cầu đơn vị cung cấp số dư chi tiết các khoản vay, đối chiếu
với sổ chi tiết, kiểm tra tổng số và đối chiếu với sổ cái.
- Gửi thư đề nghị xác nhận đến các chủ nợ.
- Kiểm tra chứng từ của các nghiệp vụ vay và thanh toán.
- Kiểm tra việc tính toán và phân bổ chi phí lãi vay.
- Xem xét việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng tín dụng.
- Xem xét tính hợp pháp của việc phát hành trái phiếu.
- Kiểm tra việc trình bày & thuyết minh đối với các khoản vay.

Mục tiêu kiểm toán
Hiện hữu và
Đầy đủ.
Ghi chép chính xác
Hiện hữu và Nghĩa
vụ
Đánh giá và phân bổ
Trình bày và
Thuyết minh

KIỂM TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ (tr477)
Mục tiêu của
kiểm toán
Phát sinh
Đầy đủ
Đánh giá và
phân bố

Diễn giải
- Các khoản thu nhập và chi phí được ghi nhận phải thực sự phát sinh và thuộc về đơn vị.
- Mọi khoản thu nhập và chi phí phát sinh đều được ghi nhận.
- Các khoản thu nhập và chi phí được đánh giá, phân bổ và ghi nhận phù hợp với chế độ
kế toán hiện hành.


KIỂM TOÁN CĂN BẢN
Ghi chép
chính xác
Trình bày và
thuyết minh

Nổ lực nửa vời - Thất bại đích đáng!

- Số liệu chi tiết của tài khoản thu nhập và chi phí khớp đúng với số liệu trên sổ cái.
- Các phép tính liên quan đến tài khoản thu nhập và chi phí đều chính xác về số học.
- Các khoản thu nhập và chi phí được trình bày, phân loại đúng, diễn đạt dễ hiểu và đầy
đủ các thuyết minh cần thiết.

KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC (tr479)
Thử nghiệm
kiểm toán
Thủ tục
phân tích
cơ bản

Kiểm tra
chi tiết

Thủ tục kiểm toán
- Lập bảng phân tích dthu theo từng tháng, từng đơn vị trực thuộc.
- So sánh doanh thu của kỳ này với kỳ trước theo từng tháng.
- Tính tỷ lệ lãi gộp của những mặt hàng, loại hình dịch vụ chủ yếu
và so sánh với năm trước.
- Kiểm tra chứng từ gốc của các khoản doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ đã được ghi chép.
- Kiểm tra việc khóa sổ nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Kiểm tra việc tổng hợp, chuyển sổ doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ.
- Kiểm tra việc tính giá, phân bổ và ghi nhận các khoản doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Kiểm tra sự phân loại doanh thu và việc công bố các thuyết minh
cần thiết.

Mục tiêu kiểm toán
Phát sinh, đầy đủ
Phát sinh
Phát sinh, Đầy đủ
Ghi chép chính xác
Đánh giá và phân bổ
Trình bày và
Thuyết minhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×