Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 53: Vần ĂNG ÂNG

Giáo án Tiếng việt 1
BÀI 53 Học vần: ăng - âng
A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh nhận biết được : ăng - âng ; măng tre – nhà tầng
- Đọc được câu ứng dụng:
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Vâng lời cha mẹ
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá
2- Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Tiết 1:
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')
- Gọi học sinh đọc bài SGK

Học sinh đọc bài.


- GV: Nhận xét, ghi điểm
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài: Bài hôm nay cô giới
thiệu với cả lớp bài học vần ăng - âng
2- Dạy vần 'ăng'
- GV giới thiệu vần, ghi bảng ăng

Học sinh nhẩm

? Nêu cấu tạo vần mới.
- Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T)

Vần gồm 2 âm ghép lại ă đứng trước
ng đứng sau.

* Giới thiệu tiếng khoá.

CN - N - ĐT

Thêm âm đầu m trước vần ăng, tạo
thành tiếng mới.
Học sinh ghép tạo thành tiếng mới vào
? Con ghép được tiếng gì.
bảng gài tiếng măng
GV ghi bảng từ măng
? Nêu cấu tạo tiếng.
- Đọc tiếng khoá ( ĐV - T)

CN - N - ĐT


Giáo án Tiếng việt 1
* Giới thiệu từ khoá.
? tranh vẽ gì
- GV ghi bảng: măng tre

Học sinh quan sát tranh và trả lời.

- Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T)


Măng tre

- Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T)

CN - N - ĐT

- Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá

CN - N - ĐT

2- Dạy vần âng

CN - N - ĐT

- GV giới thiệu âm
? Cấu tạo âm

Học sinh nhẩm

- Giới thiệu vần âng, ghi bảng âng

CN - N - ĐT

- Tiếng từ khoá tương tự như vân ăng

Vần gồm 2 âm ghép lại â đứng trước
- Cho học sinh đọc xuôi, ngược bài ng đứng sau.
khoá
CN - N - ĐT
- So sánh hai vần ăng - âng có gì giống Giống: đầu có chữ ng sau.
và khác nhau.
Khác ă # â trước.
3- Giới thiệu từ ứng dụng.
Học sinh nhẩm.
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng.

CN tìm và đọc.

? Tìm tiếng mang vần mới trong từ.

CN - N - ĐT

- Đọc vần mới trong tiếng.

CN - N - ĐT

- Đọc tiếng mang âm mới ( ĐV - T)

Đọc CN - N - ĐT

- Đọc từ ( ĐV - T)

- Học sinh quan sát tranh và trả lời.

- GV giải nghĩa một số từ.

CN - N - ĐT

- Cho học sinh đọc toàn bài trên bảng Học sinh lên bảng tìm đọc
lớp
CN - N - ĐT
4- Luyện viết:
- GV viết lên bảng và hướng dẫn học
sinh luyện viết.
ăng - âng , nhà tầng – măng tre
- Cho học sinh viết bảng con.

Học sinh viết bảng con


Giáo án Tiếng việt 1
- GV nhận xét.
5-Củng cố:
? Học mấy vần, là vần gì, đọc lại bài
học
? Tìm vần mới học

CN - N - ĐT

- GV nhận xét tuyên dương.
Tiết 2:

Học 2 vần. Vần ăng - âng

IV/ Luyện tập

CN đọc.

1- Luyện đọc:(10')

CN tìm

- Đọc lại bài tiết 1 ( ĐV - T)
- GV nhận xét, ghi câu ứng dụng
? tranh vẽ gì.

Học sinh quan sát, trả lời

- Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng
? Tìm tiếng mang vần mới trong câu.

Lớp nhẩm.

? Đọc từ mang vần mới trong câu.

CN tìm đọc

- Đọc từng câu.

CN tìm chỉ và đọc

- Đọc cả câu ( ĐV - T)

CN - N - ĐT

? Câu gồm mấy tiếng.

CN - N - ĐT

? Hết câu có dấu gì.

Có 2 câu

? Được chia làm mấy dòng.

Có 16 tiếng

? Ngăn cách giữa câu là gì

Chữ cái đầu câu được viết hoa

? Chữ cái đầu câu viết như thế nào.

Dấu phẩy đọc ngắt hơi

- GV đọc mẫu câu, giảng nội dung

CN - N - ĐT

- Cho học sinh đọc bài
2- Luyện viết (10')
- Hướng dẫn HS mở vở tập viết, viết Học sinh mở vở tập viết, viết bài
bài.
- GV nhận xét, uốn nắn học sinh.
- GV chấm một số bài, nhận xét bài.


Giáo án Tiếng việt 1
3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ gì.

Học sinh quan sát, trả lời

? Em bé trong tranh đang làm gì.
? Bố mẹ em thường khuyên em những

Học sinh trả lời.
? Emm có hay làm theo lời khuyên của Học sinh nêu CN - N - ĐT
bố mẹ mình không.
? Khi em làm theo lời khuyên của bố
mẹ thì bố mẹ nói với em như thế nào. .
CN - N - ĐT
- GV chốt lại nội dung luyện nói.
? Nêu tên chủ đề luyện nói.
- Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói.
4- Đọc SGK (5')
- GV đọc mẫu SGK và gọi học sinh
đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài.
- GV nhận xét, ghi điểm
IV. Củng cố, dặn dò (5')
- GV nhận xét giờ học

Về học bài, làm bài tập.

================================Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×