Tải bản đầy đủ

BÀI tập NHÓM số 1 NHÓM 1 (1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH
BÀI TẬP NHÓM SỐ 1

GVHD:

PGS.TS Đỗ Ngọc Hiền

Sinh viên thực hiện: Nhóm 1
Lê Thùy Anh
Võ Thị Kim Huy
Huỳnh Vũ Phước Thịnh
Thái Thu Uyên

1610061
1611357
1613344
1614051


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018


LUẬN VĂN 1: ỨNG DỤNG SIX SIGMA CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÚT
BI CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY THIÊN LONG
1. Xác định vấn đề
- Tỷ lệ lỗi sản phẩm công ty bút bi Thiên long cao.
- Tỷ lệ lỗi cao ảnh hưởng đến doanh thu của công ty, vì vậy, phía công ty rất
quan tâm việc cải thiện tỷ lệ lỗi của sản phẩm để mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Hình 1. Sản phẩm TL – 027
2. Nhận xét vấn đề
- Ưu điểm: Vấn đề tập trung vào tỷ lệ lỗi sản phẩm cao, vạch ra hướng đi chính
-

là làm giảm tỷ lệ lỗi của sản phẩm.
Nhược điểm:
 Phần giải quyết vấn đề đưa ra giải pháp cải thiện tỷ lệ lỗi của sản phẩm TL027, tuy nhiên, trên phần đặt vấn đề không nói rõ về sản phẩm này, khiến
cho vấn đề có phần bao trùm hơn, còn giải pháp chỉ tóm gọn trong một
phần nhỏ.
 Phần đặt vấn đề nói rằng tỷ lệ sản phẩm lỗi cao, tuy nhiên, không thể hiện
được chính xác tỷ lệ lỗi này cao ở mức độ nào, so với mức độ nào, vì vậy
vấn đề vẫn chưa rõ ràng.
 Vấn đề đặt ra rộng, công ty có nhiều sản phẩm, vì vậy có thể tốn nguồn lực

-

vào những sản phẩm không mang lại lợi nhuận cao.
Điểm cần bổ sung: Tên sản phẩm được chọn để giải quyết, hay tỷ lệ lỗi sản
phẩm. Ví dụ: “Tỷ lệ lỗi sản phẩm TL-027 của công ty Thiên Long vượt mức có
thể chấp nhận 10%”
Trang 1


Trang 2


LUẬN VĂN 2: ỨNG DỤNG LEAN NHẰM TINH GỌN XƯỞNG SẢN XUẤT GHẾ
GỖ NỘI THẤT


1. Xác định vấn đề
- Vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu này đó là: Tỉ lệ trễ đơn hàng khá cao tại công ty, cụ
thể năm 2015, tỉ lệ đáp ứng đơn hàng là 85%, gây tổn thất đến uy tín và lợi nhuận của
công ty.
- Tác giả sử dụng biểu đồ xương cá nhằm tìm nguyên nhân của vấn đề:

Hình 2. Biểu đồ xương cá
- Sau đó dùng biểu đồ Pareto ra nguyên nhân cốt lõi là thời gian sản xuất và thời gian di
chuyển.
2. Nhận xét vấn đề
- Ưu điểm:
 Đưa ra được số liệu cụ thể.
 Dùng biểu đồ xương cá tìm nguyên nhân và dùng biểu đồ pareto xác định
nguyên nhân cốt lõi.
Trang 3


-

Nhược điểm: Chưa nêu rõ vấn đề xảy ra tại trạm làm việc nào, điểm nghẽn là gì

-

mà chỉ kết luận là có nhiều trạm nghẽn dẫn đến trễ đơn hàng.
Điểm cần bổ sung: Cần nêu rõ vấn đề xảy ra ở đâu (dẫn chứng cụ thể hơn)

Trang 4


LUẬN VĂN 3: ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT
LƯỢNG CHO CÔNG TY DATALOGIC VIỆT NAM
1. Xác định vấn đề
-

Vấn đề được đặt trong nghiên cứu này đó là : Sản phẩm bị khách hàng trả về sau
khi xuất xưởng khá lớn. Vấn đề này ảnh hưởng lớn đến uy tín của công ty đồng
thời tốn nhiều chi phí để vận chuyển và sửa chữa.

-

Các dòng sản phẩm tại công ty:
 Thiết bị cầm tay ( Handheld)
 Máy scan cố định (Fixed scanner)
 Các máy tính di động( Mobile Computer)

-

Sản phẩm được chọn để phân tích: Magellan 8300

2. Nhận xét vấn đề
-

Điểm hay của việc đặt ra vấn đề:
 Tác giả đã đưa ra số liệu cụ thể như số lượng hàng bị trả về trong khoảng
thời gian nào. Cụ thể từ tháng 04/2016 – 06/2016 riêng dòng sản phẩm
Magellan 8300 có số lượng bị trả về là 302 sản phẩm trên 1400 sản phẩm
xuất đi trong 2 tháng chiếm tỉ lệ 21.6%.
 Còn đối với việc lựa chọn sản phẩm, tác giả đưa ra số liệu cụ thể về từng
doanh số, giá trị của từng dòng sản phẩm để có thể đưa ra những lựa chọn
chính xác nhất.
Từ những dữ liệu về doanh số trung bình hàng năm và giá trị ước lượng của 3
dòng sản phẩm chính của công ty thể hiện như sau:
Dòng sản phẩm

Doanh số trong năm
Trang 5

Giá trị ước lượng


(Sản phẩm)
( tỉ VND)
Handheld Scanner
50000
200
Fixed scanner
30000
450
Mobile Computer
15000
300
Dòng sản phẩm Fix Scanner tuy không phải là dòng sản phẩm có sản lượng cao
nhất nhưng ngược lại lại có giá trị cao nhất, và được cho là sản phẩm chủ lực.
Trong thời gian nghiên cứu từ 04/2016 – 06/2016 thông tin hàng trả về của các sản
phẩm trong dòng Fix Scanner được thu thập như sau:
Sản phẩm
Magellan 8100
Magellan 8200
Magellan 8300
Magellan 8400
Magellan 8500
-

Số lượng xuất đi
1630
1510
1400
1470
2000

Số lượng trả về
180
219
302
170
179

Tỉ lệ (%)
11
14.5
21.6
11.6
9

Điểm cần bổ sung:
 Tác giả nên đề cập cụ thể hơn về vấn đề mà hệ thống đảm bảo chất lượng
đang gặp phải. Không nên nói suông là “ bộ phận này hoạt động chưa hiệu
quả dẫn dến tình trạng lỗi xảy ra thường xuyên”.
 Tác giả nên đưa ra thêm những bằng chứng về vấn dề mà công ty đang gặp
phải để có thể nâng tầm quan trọng của việc triển khai hệ thống đảm bảo
chất lượng cho công ty Datalogic Việt Nam.

Trang 6


LUẬN VĂN 4: NGHIÊN CỨU GIẢM THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG
VIỆC TẠI XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN CÔNG TY Z755
1. Xác định vấn đề
- Công ty Z755 đã gặp phải vấn đề trễ đơn hàng. Tỷ lệ trễ đơn hàng là 20%, nhất là
các đơn hàng quốc phòng có sản phẩm được gia công tại xí nghiệp Cơ điện. Do
đó, công ty mong muốn giảm tỷ lệ trễ đơn hàng, đặc biệt đối với hàng quốc phòng.
- Các nguyên nhân của vấn đề thời gian gia công dài:
 Chưa có quy trình sản xuất hợp lí.
 Chưa tận dụng hết năng lực máy móc.
 Kiểm soát tiến độ không chặt chẽ.
 Những nguyên nhân trên khiến thời gian hoàn thành công việc tại xí nghiệp bị kéo
dài, gây nên vấn đề trễ đơn hàng. Do đó, để giải quyết được vấn đề này thì thời
gian hoàn thành công việc tại xí nghiệp Cơ điện cần phải được rút ngắn.
2. Nhận xét vấn đề
- Điểm hay:
 Đặt vấn đề rõ ràng, có ghi rõ tỷ lệ trễ đơn hàng là 20%.
 Có số liệu thu thập cụ thể đó là thời gian giao hàng của quý 3/2015 nhằm
để xác định rõ số ngày trễ hạn.
 Có sử dụng biểu đồ xương cá để xác định được nguyên nhân gây nên tình
trạng trễ đơn hàng.
 Có sử dụng bảng đánh giá các nguyên nhân theo hai yếu tố là khả năng xảy
-

ra và mức độ ảnh hưởng giúp nhóm được các nguyên nhân.
Nhược điểm: Đánh giá các nguyên nhân còn chưa được cụ thể.
Điểm cần bổ sung: Cần nên phân tích đánh giá các nguyên nhân cụ thể hơn.

Trang 7


LUẬN VĂN 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHO
THƯ VIỆN CẤP BỘ MÔN
1. Xác định vấn đề
- Thư viện còn quản lý theo phương thức truyền thống, đó là cách lưu trữ trên giấy
tờ, sổ sách. Phương thức này có nhiều hạn chế cả về mặt thời gian, công sức và
tiền bạc, ngoài ra còn xảy ra hàng loạt vấn đề khác như mất mát, thiệt hại tài liệu.
Tuy nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết bằng việc sử dụng máy tính để quản
-

lý hệ thống thông tin tại thư viện.
Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý có thể quản lý được số lượng sách có ở
thư viện hiện tại, số người mượn trả, thông tin người mượn,…Người đọc có thể
truy cập trên trang web để tra cứu thông tin liên quan, giúp tiết kiệm được thời

gian.
 Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống thông tin quản lý trong việc quản lý
thư viện nên cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong việc quản lý thư viện.
2. Nhận xét vấn đề
- Ưu điểm: Có chỉ ra được tầm quan trọng và vì sao cần phải xây dựng hệ thống
-

thông tin quản lý cho thư viện.
Nhược điểm: Các vấn đề nêu ra còn mang tính lý thuyết, chung chung, chưa có số
liệu rõ ràng, cụ thể.

Trang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×