Tải bản đầy đủ

CÁC tập hợp số BT muc do 1

Câu 5:

[DS10.C1.3.BT.a] Cách viết nào sau đây là đúng:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

được ký hiệu:

.


.

Lời giải
Chọn B
Ta có:
+B đúng do
+A sai do
+C sai do
+ D sai do
Câu 6:

Câu 21:

nên:
là một tập con của tập hợp
là một phần tử của tập hợp
là một tập con của tập hợp

được ký hiệu:
được ký hiệu:

.
.

.

[DS10.C1.3.BT.a] Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:
A.
.
B.
.
C.
.
Lời giải
Chọn D
D đúng do
.

D.


[DS10.C1.3.BT.a] Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp
A.

B.

C.
Lời giải

Chọn A

.

:
D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×