Tải bản đầy đủ

TẬP hợp và các PHÉP TOÁN tập hợp BT muc do 3 (2)

Câu 18:

[DS10.C1.2.BT.c] Lớp
có học sinh giỏi Toán, học sinh giỏi Lý, học sinh
giỏi Hóa, học sinh giỏi cả Toán và Lý, học sinh giỏi cả Toán và Hóa, học sinh
giỏi cả Lý và Hóa, học sinh giỏi cả môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất
một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp
là:
A.
B.
C.
D.
Lời giải. Ta dùng biểu đồ Ven để giải:

Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất trong môn là:
Chọn B.
Câu 19:
[DS10.C1.2.BT.c] Cho hai đa thức
,
A.


Câu 20:

A.

D.
nên

[DS10.C1.2.BT.c] Cho hai đa
,
mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
B.
C.

[DS10.C1.2.BT.c] Cho hai tập hợp

A.
Lời giải. Ta có

thức
,.

B.

Chọn C.
Xét

các tập hợp
. Trong các

D.

nên

hợp

Chọn B.C.

. Trong các mệnh đề

hay

Lời giải. Ta có
Chọn B.
Câu 21:

. Xét các tập hợp

,

sau, mệnh đề nào đúng?
B.

Lời giải. Ta cónên
,

. Tập

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
C.
D.
nên

nênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×