Tải bản đầy đủ

TẬP hợp và các PHÉP TOÁN tập hợp BT muc do 2 (3)

Câu 6:

[DS10.C1.2.BT.b] Cho tập hợp
A. Tập hợp
C. Tập hợp

có 1 phần tử.
.

Chọn C
Phương trình
Câu 7:

, khẳng định nào sau đây là đúng?
B. Tập hợp
D. Tập hợp
Lời giải

vô nghiệm (có

có 2 phần tử.

có vô số phần tử.

).

[DS10.C1.2.BT.b] Cho tập hợp

, tập hợp nào sau đây là

đúng?
A. Tập hợp
C. Tập hợp

.

B. Tập hợp
.

D. Tập hợp
Lời giải

Chọn D
. Vậy

.

.
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×