Tải bản đầy đủ

TẬP hợp và các PHÉP TOÁN tập hợp BT muc do 1 (5)

Câu 3:

[DS10.C1.2.BT.a] Cho
sau:Chọn kết quả đúng trong các kết quả

A.
B.
C.
D.
Lời giải. Tập hợp
gồm những phần tử vừa thuộc vừa thuộc
Chọn D.
Câu 4:
[DS10.C1.2.BT.a] Cho
. Tìm
.
A.

B.
C.
D.
Lời giải. Tập hợp và tập hợp có chung các phần tử
.
Do đó
. Chọn B.
Câu 8:
[DS10.C1.2.BT.a] Cho 2 tập hợp:
. Tập hợp
hợp nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
Lời giải. Chọn B.
Câu 11: [DS10.C1.2.BT.a] Cho
. Tập hợp
bằng
A.
B.
C.
D.
Lời giải. Tập hợp
gồm những phần tử thuộc nhưng không thuộc
. Chọn A.
Câu 12: [DS10.C1.2.BT.a] Cho
. Tập hợp
bằng
A.
B.
C.
D.
Lời giải. Tập hợp
gồm những phần tử thuộc nhưng không thuộc
. Chọn D.

bằng tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×