Tải bản đầy đủ

MỆNH đề và MỆNH đề CHỨA BIẾN BT muc do 2 (2)

Câu 35:

[DS10.C1.1.BT.b] Mệnh đề phủ định của mệnh đề:
A.
C.

.B.
D.

.

.
.

Lời giải
Chọn A
B: HS quên biến đổi lượng từ.

C: HS quên trường hợp dấu bằng.
D: HS quên cả đổi lượng từ và dấu bằng.
Câu 36:

[DS10.C1.1.BT.b] Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.

.

C.

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Chọn A Vì

.

B. (HS không đọc hiểu được mệnh đề).
C. (HS nhầm lẫn có một số hữu tỷ mà bình phương bằng
D. (HS không nắm vững tập hợp
Câu 37:

).

[DS10.C1.1.BT.b] Mệnh đề
mệnh đề đúng
A.

.


).

với a là số thực cho trước. Tìm

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A


.

B. (HS thiếu trường hợp đặc biệt

).

C. (HS chỉ thấy trường hợp đặc biệt).
D. (HS tính toán sai).
Câu 39:

[DS10.C1.1.BT.b] Với giá trị nào của x thì
A.

.

B.

.

là mệnh đề đúng.
C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
B. Không hiểu rõ câu hỏi và tập

.

C. Không hiểu rõ câu hỏi và tập

.

D. Không biết giải phương trình.
Câu 45:

[DS10.C1.1.BT.b] Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A.

sao cho

.

B.

sao cho

C.

sao cho

.

D.
Lời giải

sao cho

Chọn A
A: Đúng vì VT luôn lớn hơn VP 1 đơn vị.

.
.

để


B: HS nhầm trong tập hợp số tự nhiên.
C: HS nhầm là tìm được x ở VT để được số chính phương ở VP.
D: HS nhầm ở số
Câu 48:

.

.

[DS10.C1.1.BT.b] Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình
vô nghiệm” là mệnh đề nào sau đây?
A. Phương trình

có nghiệm.

B.. Phương trình

có 2 nghiệm phân biệt.

C. Phương trình

có nghiệm kép.

D. Phương trình

không có nghiệm.

Lời giải
Chọn A
Đáp án A đúng vì phủ định vô nghiệm là có nghiệm.
Đáp án B sai vì học sinh nhầm phủ định vô nghiệm là phương trình sẽ có 2 nghiệm phân
biệt.
Đáp án C sai vì học sinh nhầm phủ định vô nghiệm là có 1 nghiệm tức nghiệm kép.
Đáp án D sai vì học sinh không hiểu câu hỏi của đề, học sinh nghỉ vô nghiệm là không có
nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×