Tải bản đầy đủ

D19 toán thực tế, liên môn tổng hợp muc do 3

Câu 29. [2H3-6.19-3] (TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ) Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz, cho mặt cầu
phẳng

và đường thẳngchứa d, tiếp xúc với

. Hai mặt

tại P và Q. Tìm tọa độ trung điểm H của đoạn

thẳng PQ
A.

.

B.


.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Mặt cầu

có tâm

, bán kính

. Đường thẳng d có véctơ chỉ phương là

.
Từ giả thiết, ta có

tại P và

là giao tuyến của hai mặt phẳng
Suy ra

tại Q. Do


nên đường thẳng d

.
. Suy ra phương trình mặt phẳng

. Nếu H là trung điểm của PQ thì

. Chỉ có phương án B thỏa mãn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×