Tải bản đầy đủ

D18 toán max min tổng hợp muc do 2

Câu 48:

[2H3-6.18-2] (PTNK Cơ Sở 2 - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong

không gian với hệ tọa độ
phẳng

, cho hai điểm

n

. Tọa độ điểm

,

và mặt

thuộc mặt phẳng

sao cho


nhỏ nhất là:
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B


nên

Do đó

nên

Phương trình đường thẳng

phương

trình

.nhỏ nhất bằng
:


nằm về hai phía so với
khi

, tọa độ điểm

.

.
là nghiệm của hệ

.

VậyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×