Tải bản đầy đủ

D17 tìm điểm thỏa đk đối xứng muc do 3

Câu 46: [2H3-6.17-3]

(SGD Hà Nam - Năm 2018) Trong không gian với hệ tọa độ

mặt phẳng. Gọi

phẳng
sao cho điểm đối xứng của
của điểm
bằng:
A.
B.

qua mặt phẳng

cho hai


là điểm thuộc mặt

nằm trên trục hoành. Tung độ

C.

D.

Lời giải
Chọn A
Gọi là điểm đối xứng của

qua mặt phẳng

Phương trình đường thẳng qua

và vuông góc với

Ta có

,

nênnên ta có

.

có dạng

. Mặt khác

.
nên

. Nên
.


. Vậy
Câu 2:

.

[2H3-6.17-3] (Đoàn Trí Dũng - Lần 7 - 2017 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ

, cho mặt

phẳngvà đường thẳng
, các điểm

điểm

của

,

nằm trên

. Tam giác

và trọng tâm

nằm trên đường thẳng

. Tọa độ trung

là:

A.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn C
Gọi

là trọng tâm. Vì

Lại có

.

.

Câu 30. [2H3-6.17-3] [SGD SOC TRANG_2018_BTN_6ID_HDG] Trong không gian với hệ tọa độ
, cho mặt phẳng
qua mặt phẳng

và điểm


. Khi đó điểm đối xứng với


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Phương trình đường thẳng

qua

Gọi

vuông góc với.
đối xứng với

qua

nên

là trung điểm

.

Câu 29: [2H3-6.17-3] [Đề thi thử-Liên trường Nghệ An-L2] Trong không gian với hệ trục tọa độ
, cho hai điểm

,

và mặt phẳng

là điểm nằm trên mặt phẳng
A.

.

B.

.

. Điểm

, có hoành độ dương để tam giác
C.

.

D.

Hướng dẫn giải
Chọn C
Gọi

là trung điểm

.

Ta có:

Giải

ta được

.

Với

,

Vậy

.

.

,

,

.

đều. TínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×