Tải bản đầy đủ

D14 tìm giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau muc do 3

Câu 25: [2H3-6.14-3]

(SGD Hà Nam - Năm 2018) Trong không gian

,

,

. Biết đường thẳng

đường thẳng

A.

vuông góc với mặt phẳng

tại điểm

thể tích bằng

. Tổng


.

, cho các điểm

thỏa mãn

và cắt

và tứ diệnbằng
B.

.

C. .
Lời giải

D.

.

Chọn A
Do

nên

suy ra

Ta có:
Ta có

Loại

vì không thỏa

Câu 42: [2H3-6.14-3]. Do đó

vậy

(THPT AN LÃO-HẢI PHÒNG-Lần 3-2018-BTN) Trong không gian

, cho điểm

và hai đường thẳng

. Đường thẳng đi qua
bằng
A.
.

và cắt cả hai đường thẳng
B.

.

,

C.

,

tại

.

Chọn C
.

;

Do

,

,

.

thẳng hàng nên

,

. Độ dài đoạn thẳng
D.

Lời giải

;

,

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×