Tải bản đầy đủ

D19 điểm thuộc đường thẳng thỏa đk muc do 1

Câu 7466:

[2H3-5.19-1] [THPT Quế Vân 2-2017] Cho đường thẳng
Gọi

A.

là hình chiếu vuông góc của trên
B.
.
C.

.

và điểm

Tọa độ của


D.


.

.

Lời giải
Chọn C.
Ta có


.
nên


.
.

Tọa độ của
Câu 7466:.

[HH12.C3.5.D19.a] [THPT Quế Vân 2-2017] Cho đường thẳng

và điểm
A.

Gọi
B.

.

là hình chiếu vuông góc của
.
C.

trên
.


Tọa độ của
D.


.

Lời giải
Chọn C.
Ta có


.
nên


.
.

Tọa độ của
Câu 31..

[2H3-5.19-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI) Trong không gian với hệ tọa độ
cho đường thẳng
đường thẳng
A.

có phương trình

. Điểm nào sau đây không thuộc

?
.

B.

,

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn C
Thế tọa độ
Thế tọa độ

vào phương trình đường thẳng
vào phương trình đường thẳng

ta được
ta được

(đúng), loại A
(đúng), loại B

Thế tọa độ

vào phương trình đường thẳng

ta được

, nhận C

Thế tọa độ

vào phương trình đường thẳng

ta được

(đúng), loại D

.


Câu 7466:

[2H3-5.19-1] [THPT Quế Vân 2-2017] Cho đường thẳng
Gọi

A.

là hình chiếu vuông góc của trên
B.
.
C.

.

và điểm

Tọa độ của


D.

.

.

Lời giải
Chọn C.
Ta có


.
nên


.
.

Tọa độ của

.
Câu 7817.
[2H3-5.19-1] [THPT Hà Huy Tập -2017] Trong không gian với hệ trục tọa độ
đường thẳng

. Điểm nào sau đây thuộc được thẳng

A.

.

B.

.

C.

.

, cho

?
D.

.

Lời giải
Chọn C
Thay trực tiếp tọa độ các điểm trên vào đường thẳng

ta thấy chỉ có điểm

thỏa mãn

.
Câu 7818.

[2H3-5.19-1] [THPT Nguyễn Trãi Lần 1 -2017] Trong không gian với hệ tọa độ

cho đường thẳng
đường thẳng
A.

. Điểm nào sau đây không thuộc

?
.

B.

.

C.

.

D.

có phương trình

.

.
Lời giải
Chọn A
Thế tọa độ điểm
đường thẳng

vào đường thẳng
.

ta có:

nên

không thuộc


Câu 7845.

[2H3-5.19-1] [208-BTN -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
có phương trình tham số

?
A.

.

B.

Hỏi điểm

.

C.
Lời giải

Chọn A
Ứng với tham số

ta được điểm

.

, cho đường thẳng

nào sau đây thuộc đường thẳng

.

D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×