Tải bản đầy đủ

D13 tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng muc do 1

Câu 12:

[2H3-6.13-1]

(THPT Chuyên Hùng Vương-Gia Lai-2018) Trong

không gian với hệ tọa độ

, mặt phẳng

cắt trục

tại điểm có tọa độ là
A.

B.

C.

D.


Lời giải
Chọn A
Gọi

.

. Vậy

.

Câu 23. [2H3-6.13-1] (CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN HỒNG PHONG) Trong không gian với hệ
trục tọa độ

, cho đường thẳng

tọa độ giao điểm
A.

của
.

. Tìm

.

B.

.

C.

.

D.

.Lời giải
Chọn B
Giả sử

suy ra

.

Do

Câu 8252:

. Vậy

.

[2H3-6.13-1] [BTN 163 - 2017] Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng

mặt phẳng
A..
.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Tọa độ giao điểm của đường thẳng

và mặt phẳng

là nghiệm của hệ:

.

Vậy, đường thẳng
Câu 8253:

cắt mặt phẳng

tại điểm

.

[2H3-6.13-1] [BTN 162 - 2017] Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng
và mặt phẳng

A.

.

B.

.
.

C.

.

Lời giải
Chọn C
Tọa độ giao điểm của

và mặt phẳng

là nghiệm của hệ:

D.

.


.

Vậy điểm cần tìm có tọa độ
Câu 8254:

.

[2H3-6.13-1] [THPT Thanh Thủy - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

mặt phẳng
của

và đường thẳngA.

, cho

, tìm giao điểm

.
.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
. Số giao điểm

củalà nghiệm của phương trình:
.

Câu 44:

[2H3-6.13-1]

(THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - 2018 - BTN – 6ID

– HDG) Trong không gian
điểm
A.

là giao điểm của

, cho đường thẳng
với mặt phẳng

B.

. Tọa độ

:

C.

Lời giải
Chọn D
Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình
.

:
:
D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×