Tải bản đầy đủ

D18 toán max min liên quan đến đường thẳng muc do 1

Câu 7832.

[2H3-5.18-1] [208-BTN -2017] Trong không gian với hệ tọa độ
có phương trình tham số

?
A.

.

B.

Hỏi điểm

.

C.
Lời giải

Chọn A
Ứng với tham số


ta được điểm

.

, cho đường thẳng

nào sau đây thuộc đường thẳng

.

D.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×