Tải bản đầy đủ

D17 PT hình chiếu vuông góc của d lên (p) muc do 2

Câu 41:

[2H3-5.17-2] (Toán học và Tuổi trẻ - Tháng 4 - 2018 - BTN) Trong

không gian với hệ tọa độ
vuông góc của

cho đường thẳng

trên mặt phẳng

. Hình chiếu

là một đường thẳng có vectơ chỉ

phương là
A.

.

B.


.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có

cắt mặt phẳng

tại

hình chiếu vuông góc của
Lại có

lên mặt phẳng

và gọi
.

nên chọn đáp án B.

[2H3-5.17-2] (THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN) Trong không gian
thẳng
A.. Khi đó, vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm sẽ

cùng phương với vectơ
Câu 30.


, chọn

. Hình chiếu vuông góc của
.

B.

.

C.

trên mặt phẳng
.

D.

, cho đường
là đường thẳng
.

Lời giải
Chọn B
Phương trình

nên hình chiếu vuông góc của

có phương trình tham số
Câu 31.

trên mặt phẳng

là đường thẳng

.

[2H3-5.17-2] (SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ) Trong không gian với hệ tọa
độ
, phương trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu của đường thẳng
trên mặt phẳng

A.

.

B.

?

.

C.

.

Lời giải
Chọn C
Đường thẳng

qua.

D.

.


Gọilần lượt là hình chiếu củatrên

Phương trình hình chiếu cần tìm là:

Câu 32.

ta có

,

.

[2H3-5.17-2] (THPT CHUYÊN KHTN) Cho đường thẳng
vuông góc của
A.

Câu 33.

trên mặt phẳng
.

B.

. Hình chiếu

là đường thẳng
.

C.

.

D.

.

[2H3-5.17-2] (THI THỬ CỤM 6 TP. HỒ CHÍ MINH) Trong không gian với hệ tọa độ
viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng

,

trên mặt phẳng

toạ độ
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Lấy

và gọi

Thay tọa độ điểm
Câu 7896:

là hình chiếu của điểm

trên

thì

.

vào các phương án ta thấy chỉ có phương án D thỏa.

[2H3-5.17-2] [THPT chuyên Thái Bình – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

đường thẳng
của

. Viết phương trình đường thẳng

lên mặt phẳng

A.

.

Lại có

là hình chiếu vuông góc

.
B.

.

C.
Lời giải

Chọn B
Do

, cho

loại đáp án A, B.
đáp án C.

.

D.

.


Câu 7901:

[2H3-5.17-2] [THPT chuyên Lam Sơn lần 2 - 2017] Trong không gian với hệ toạ độ

cho đường thẳng
lên mặt phẳng

. Viết phương trình đường thẳng

,

là hình chiếu của

.

A.

.

C.

.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Phương trình tham số của

.

Hình chiếu của

(có phương trình

Nhận xét
với
Câu 7902:

lên mặt phẳng

) là

ở đáp án B có vectơ chỉ phương cùng phương với VTCP của
.

[2H3-5.17-2] [2017] Trong không gian với hệ tọa độ

.

B.

.

và có

điểm chung

, phương trình nào dưới đây là

phương trình hình chiếu của đường thẳng

A.

.

trên mặt phẳng

C.

.

?

D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng
Gọiqua
lần lượt là hình chiếu của

Phương trình hình chiếu cần tìm là:

Câu 7904:
.

trên

ta có

,

.

.

[2H3-5.17-2] [THPT Chuyên Quang Trung - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

cho đường thẳng

. Hình chiếu của

lên mặt phẳng

là.

,


A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Phương trình tham số của đường thẳng

Do mặt phẳng

Câu 7909:

.

nên hình chiếu của

lên.

[2H3-5.17-2] [Cụm 6 HCM - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

hình chiếu vuông góc của đường thẳng

A.

.

B.

, viết phương trình

trên mặt phẳng toạ độ

.

C.

.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Lấy

và gọi

là hình chiếu của điểm

trên

thì

Thay tọa độ điểm

vào các phương án ta thấy chỉ có phương án D thỏa.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×